Shkrime Autoriale

Ramazanit, muajit të mirësisë vetëm se ka filluar që t'i prishet tenda dhe t’i përfundojnë ditët e tij, andaj është e natyrshme për ne që të pikëllohemi për ndarjen nga ky muaj dhe të na rrjedhin lotët gjatë lamtumirës se tij.

Te Pejgamberi fisnik s.a.v.s. zbulojmë edhe një dimension interesant si mjek i cili gjithnjë ishte i gatshëm që umetit të tij t’i ofronte këshillë për ta shëruar nga sëmundjet shpirtërore dhe trupore.

“Ai është që i përgjigjet nevojtarit (të mjerit) kur ai e thërret duke ia larguar të keqen e juve ju bëri mbizotërues të tokës. A ka Zot tjetër pos Allahut? Jo, por ju shumë pak përkujtoni”. En-Neml, 62.

Çdo gjë në ekzistencë ka urtësinë dhe vlerën e vet dhe është detyra jonë që ta njohim atë.

Muaji i Ramazanit, sikurse dihet dhe sikurse është theksuar gjithmonë, është muaj i ibadeteve të shumta dhe i ngjarjeve të mëdha, të cilat kanë bërë kthesa në historinë e myslimanëve dhe të njerëzimit mbarë.

Siguroni pasuritë tuaja me dhënien e zekatit” (Hadith)

Allahu i Madhërishëm në Kuranin famëmadh urdhëron e thotë:

Transmetohet nga Ibn Abbasi se Pejgamberi (a. s.), për Mekën, ka thënë: "Nuk ka vend më të bukur se ti, për mua je shumë e dashur! Sikur populli im të mos më kishin dëbuar nga ti, unë kurrë nuk do të kisha jetuar jashtë teje."

Në vitin 622 realizohet hixhreti i Pejgamberit a.s. nga Mekka në Jethrib.

Qëllim nga obligueshmëria e agjërimit dhe ligjësimit të tij nuk janë vetë uria dhe etja, por ajo që pason këtë proces, që është thyerja e epshit, shuarja e shpërthimit të hidhërimit dhe nënshtrimi i shpirtit urdhërues për keq ndaj shpirtit të qetësuar.

Agjërimi i muajit të Ramazanit para se gjithash është një adhurim i përsosur për njeriun nga Allahu xh.xh. Dhe përpjekjet e njeriut si qenie e kanë që të shtrijë urtësitë e tij. Për nga pikëpamja dhe prizmi shpirtërorë e psikologjik njeriu në ketë muaj përfiton shumë ane pozitive.

Mekanizmi antiinflamator i agjërimit

Allahu i Madhërishëm në Kuranin fisnik urdhëron e thotë:
“O ju që besuat, agjërimi ju është bërë obligim sikurse që ishte obligim edhe i atyre që ishin para jush, kështu që të bëheni të devotshëm.

Shpeshherë njeriu i bën padrejtësi vetes dhe e dëmton atë duke iu nënshtruar pasioneve dhe dëshirave trupore të tij. Ai largon dobinë dhe të mirën me veprime të pamenduara mirë. Nën cytjet e djallit egoizmi, urrejtja dhe pangop&eu

Allahu i madhërishëm në Kuranin fisnik urdhëron e thotë:

Përhapja me shpetësi të madhe e Covid-19, ishte një goditje e rëndë për rrjedhat nëpër të cilat kalonte bota. Kjo pandemi shkaktoi një kaos të madh global. Ky kaos pa dyshim se reflektoi në përditshmërinë e shoqërisë njerëzore, veçanërisht në vendet ku virusi Korona kishe shkaktuar vdekje të shumta.

Allahu i Madhërishëm në Kur'anin fisnik urdhëron e thotë:

Ramazani duhet të shfrytëzohet si një përvojë e papërsëritshme që të përmirësojmë gjendjen tonë jo të mirë morale sepse "Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli, derisa ata të ndryshojnë ç'kanë në vetvete. " (Er Ra'd: 11).

Muaji i Ramazanit është cilësuar si muaj me begati të shumta, jo vetëm në rrafshin individual, por edhe në atë shoqëror, dhe jo vetëm në aspektin shpirtëror, por edhe në aspektet tjera të jetës njerëzore. Në veçanti, Ramazani shquhet si muaj i dijes, edukimit, ngritjes shpirtërore dhe intelektuale dhe i aktivitetit të bujshëm fetar, kulturor, social dhe human, që reflekton në jetën e individëve dhe shoqërive, bile edhe nëse nuk janë të besimit islam, ngase shndërrohen në dukuri shoqërore të njohura, interesante dhe tërheqëse për të gjithë.

I Dërguari i Allahut, Muhammedi, s.a.v.s. thotë: “E çuditshme është puna e besimtarit. Gjithë jeta e tij është hajr. Nëse atij i vjen një e mirë, ai falenderon Zotin dhe merr shpërblim për këtë gjë. Nëse atij i bie një fatkeqësi, ai duron për hir të Zotit dhe përsëri shpërblehet për këtë gjë e kjo gjë ndodh vetëm me besimtarin.” (Muslimi).

Video

Hapen xhamitë për besimtarë

Na ndiqni

Lexoni lajmet më të fundit nga rrjetet tona sociale!