Shkrime Autoriale

Kurbani (therja e kurbanit) është i bazuar në Kur'an dhe Hadith / Sunnet. Allahu xh. sh. në suren El-Kewther thotë: "... dhe preni Kurban " (El-Kewther, 2).

Unë jam Vajada Keçi dhe ky shkrim vjen në vazhdën e një serie e cila ka për qëllin fuqizimin e femrës muslimane në aspektin ekonomik duke u nisur nga aftësimi i saj për të ndryshuar mëndësinë nga ajo e dorëzimit përballë pamundësisë për t’u fuqizuar ekonomikish, në mëndësinë se ajo mund të arrijë gjithçka me mbështetjen e të Madhit Zot.

Unë jam Vajada Keçi dhe nga dita e sotme do të nisim së bashku një rrugëtim që ka për qëllim fuqizimin e gruas muslimane në aspektin ekonomik duke u nisur nga aftësia e saj për të ndryshuar mendësinë nga ajo e dorëzimit përballë pamundësisë për t’u fuqizuar ekonomikisht, në mëndesinë se ajo mund të arrijë gjithçka me mbështetjen e të Madhit Zot. Por më parë duhet të dijë se çfarë do realisht dhe se cilat janë mundësitë e saj reale për t’i vënë vetes si synim në jetë dhe per ti kurorëzuar ëndrrat e saj me sukses.

"E Ademi prej Zotit të vet pranoi disa fjalë (IU~8)) prandaj Ai itfali (gabimin) I Ai është Mëshirues dhe pranues i pendimit." (EI Bekare: 37).

Për përkthimin e Kuranit nga Sherif Ahmeti, mund të themi se ai ishte një mbështetës i përkthimit të domethënieve të Kuranit dhe ishte kundër përkthimit tekstual (të fjalëpërfjalshëm) të Kuranit, duke pasur parasysh se është e pamundur që të ruhet stili i tij artistik duke e bartur në një gjuhë tjetër.

All-llahu i madhërishëm në Kur’anin fisnik urdhëron e thotë: “Vërtet, Ne e krijuam njeriun në vështirësi të njëpasnjëshme” (El Beled, 4)

"Muhamedi është i Dërguari i Allahut ... " (El Fet'h: 29).

“Dhe ik nga lebrosa siç ik nga luani.” (Ahmedi)

Një nga shkaqet që ndikon në rritjen dhe përhapjen e racizmit është edhe mendjemadhësia, arroganca edhe krenaria e tepruar.

Në librin e mirënjohur “Shtatë zakonet e njerëzve më efektivë”, si pikë e dytë përmendet:

Si pasojë e globalizimit dhe e shtrirjes së të mirave (me dhe pa thonjëza) materiale e teknologjike, sot s’ka pothuajse asnjë nga të rinjtë dhe të rejat që nuk e përdorin internetin dhe mediat sociale. Sot madje edhe shumë të moshuar janë bërë thuajse të varur nga përdorimi i telefonave “të mençur”, të cilët të gjithë botën ta sjellin në pëllëmbë të dorës.

Ramazanit, muajit të mirësisë vetëm se ka filluar që t'i prishet tenda dhe t’i përfundojnë ditët e tij, andaj është e natyrshme për ne që të pikëllohemi për ndarjen nga ky muaj dhe të na rrjedhin lotët gjatë lamtumirës se tij.

Te Pejgamberi fisnik s.a.v.s. zbulojmë edhe një dimension interesant si mjek i cili gjithnjë ishte i gatshëm që umetit të tij t’i ofronte këshillë për ta shëruar nga sëmundjet shpirtërore dhe trupore.

“Ai është që i përgjigjet nevojtarit (të mjerit) kur ai e thërret duke ia larguar të keqen e juve ju bëri mbizotërues të tokës. A ka Zot tjetër pos Allahut? Jo, por ju shumë pak përkujtoni”. En-Neml, 62.

Çdo gjë në ekzistencë ka urtësinë dhe vlerën e vet dhe është detyra jonë që ta njohim atë.

Muaji i Ramazanit, sikurse dihet dhe sikurse është theksuar gjithmonë, është muaj i ibadeteve të shumta dhe i ngjarjeve të mëdha, të cilat kanë bërë kthesa në historinë e myslimanëve dhe të njerëzimit mbarë.

Siguroni pasuritë tuaja me dhënien e zekatit” (Hadith)

Allahu i Madhërishëm në Kuranin famëmadh urdhëron e thotë:

Transmetohet nga Ibn Abbasi se Pejgamberi (a. s.), për Mekën, ka thënë: "Nuk ka vend më të bukur se ti, për mua je shumë e dashur! Sikur populli im të mos më kishin dëbuar nga ti, unë kurrë nuk do të kisha jetuar jashtë teje."

Në vitin 622 realizohet hixhreti i Pejgamberit a.s. nga Mekka në Jethrib.

Video

Intervistë në Tv Syri Vision: Kryetari i KBI Gjakovë, Dr. Valon ef. Myrta

Na ndiqni

Lexoni lajmet më të fundit nga rrjetet tona sociale!