Shkrime Autoriale

Rreth butësisë dhe mëshirës së Pejgamberit a.s., ndaj besimtarëve, Allahu i madhërishëm thotë: "Në saje të mëshirës së Allahut, u solle butësisht me ta (o Muhamed). Sikur të ishe i ashpër dhe i vrazhdë, ata do largoheshin prej teje. " (Ali Imran: 159).

Besoj se edhe shoqëria e re kosovare do të duhej të kishte një qasje tjetër nga e kaluara e afërt dhe të ishte më pragmatike ndaj personalitetit të Muhamedit a.s., së paku me shprehjen e respektit të përvjetorit të lindjes së Pejgamberit të mbarë myslimanëve të botës. Këtë ia ka borxh shumicës absolute të myslimanëve të Kosovës, fe, së cilës i përkasin edhe vetë.

Përqendrimi i shumë ajeteve kuranore që lavdërojnë cilësitë dhe sjelljet e të Dërguarit të fundit të Allahut xh.sh. llogaritet suksesi i tij në mesazhin (risalen) me të cilin ishte i ngarkuar.

Vetëm momenti i çlirimit të Mekës, ku i fali edhe armiqtë më të përbetuar të tij, për personalitetin e Pejgamberit tonë, Muhamedin (a.s.), të brumosur me frymëzim hyjnor. O Zot, na mundëso ta njohim më mirë të Dërguarin Tënd dhe të ndjekim mësimet e tij.

“O ju që keni besuar! Nëse ndonjë njeri i pandershëm ju sjell ndonjë lajm, sigurohuni mirë (në është i vërtetë), për të mos i bërë dëm ndokujt pa dashje, e të pendoheni pastaj për atë që keni bërë.” (Huxhurat, 6)

Pendimi është rruga që i afrohet besimtarit, në mënyrë që ai të mbërrijë tek
Zoti i tij pa pasur nevojë për ndërmjetës

"Kurani është të folurit e Allahut, është mrekulli, shpallur Muhamedit alejhi salatu ve selam, shkruar në mus’hafe, i transmetuar me besnikëri, kurse edhe vetëm leximi i tij është ibadet, fillon me suren "El Fatiha" dhe përfundon me suren “En Nas"

Një qasje kritike nga këndvështrimi islam

“Zoti yt ka dhënë urdhër të prerë që të mos adhuroni tjetër pos Tij, që të silleni në mënyrë bamirëse ndaj prindërve. Nëse njërin prej tyre, ose që të dy, i ka kapur pleqëria pranë kujdesit tënd, atëherë mos u thuaj atyre as “of – oh”, as mos u bë i vrazhdë ndaj tyre, po atyre thuaju fjalë të mira (të buta, respektuese). Dhe në shenjë mëshire shtrije pranë tyre krahun përulës e respektues dhe thuaj: “Zoti im! Mëshiroi ata të dy, sikurse më edukuan mua kur isha i vogël”. (Kur’an: Isra, 23-24).

Llojet e shembujve në Kuran

Qytetarët i kthehen paranormales kur shoqëria i neglizhon ata.

Thuaj: “A janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë?!” PO, vetëm të zotët e mendjes marrin mësim.” (Zumer: 9)

Ashura është një ditë, të cilën Allahu Fuqiplotë e zgjodhi për të shënuar ngjarje të rëndësishme, dhe rrjedhimisht, e veçoi dhe dalloi me vlera dhe urtësi, të cilat nuk mund t’i gjesh në ditë tjera.

Fillimi i vitit të ri islam na orienton në konkludim që edhe mendimet tona të jenë të përafërta me përpjekjet tona që t'i bëjmë mirë njëri-tjetrit duke trimëruar njëri-tjetrin në rrugën e së vërtetës dhe drejtësisë.

Hixhreti është një nga ndodhitë më madhështore të historisë islame, gjegjësisht ngjarje që bëri ndarje të dy periudhave bazë të historisë islame:asaj në Mekë para hixhretit, dhe asaj në Medine pas hixhretit, gjë që reflektoi në disa segmente të fesë dhe të jetës.

Të mërkurën, me 19 Gusht, me namazin e Akshamit, fillon Viti i Ri islam – i Hixhretit 1442. Në natën e fillimit të Vitit të Ri mysliman, ne e kujtojmë hixhretin e Pejgamberit, s.a.v.s., dhe detyrimin për të braktisur gjithçka që është haram dhe e keqe, e, po ashtu, duhet të kujtojmë edhe hixhretin tonë në fund të viteve të 90-ta.

"Thuaj: 'Me të vërtetë, Zoti im më ka udhëzuar në rrugë të drejtë, në fenë e vërtetë, në fenë e pastër të Ibrahimit besimplotë, i cili nuk ka qenë adhurues i idhujve." (El En'am, 161).

Unë jam Vajada Keçi dhe ky shkrim vjen në vazhdën e një serie e cila ka për qëllin fuqizimin gruas muslimane duke e frymëzuar atë të marrë hapa në zhvillimin e saj ekonomik.

Jemi në ditët e fundit të muajit të fundit të kalendarit hënor, pra në muajin Dhul-Hixhxhe,

Video

Ka filluar mësim-besimi fetarë në rreth 20 xhami të qytetit dhe të fshatrave të Gjakovës

Na ndiqni

Lexoni lajmet më të fundit nga rrjetet tona sociale!