Tema

Umeri r.a. ka qenë personalitet i fuqishëm dhe autoritativ. Ndaj tij ndienin respekt burra, gra e fëmijë, madje edhe vetë shejtani.

Allahu xh.sh. thotë:

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshiruesitl

• Pyetja: Nëse vërtetohet se unë kam qenë i infektuar me virusin Korona, dhe pastaj infeksionin tim ia kam transferuar edhe dikuj tjetër, a konsiderohet si vrasje në tentativë, apo vrasje me gabim, dhe nga aspekti fetar, çka jam i obliguar të bëj?

Janë bërë shumë kërkime në lidhje me dëmet e internetit dhe janë treguar shumë histori të cilat kanë një pjesë të madhe të së vërtetës. Tashmë interneti është pjesëtari i padëshiruar i familjeve.

Libri i njohur si “Sahihu i Buhariut” është përmbledhja e haditheve të sakta, më e pranuara prej dijetarëve myslimanë, prandaj edhe llogaritet si libri kryesor dhe më i saktë në lëminë e hadithit.

Falënderimi i takon Allahut, Zotit te botëve, salavatet dhe selamet qofshin mbi të Dërguarin Muhamed, familjen, shokët dhe mbi të githë ndjekësit e rrugës së tij.

Durimi, në raport me veprën (adhurimin), është sikur koka me trupin. Ai, si cilësi e mirë, apo qëndrim pozitiv psikologjik (siç e cilësojnë disa) është nga dhuratat më të çmuara që i jepet myslimanit

All-llahu i Madhërishëm në Kur'anin fisnik urdhëron e thotë:

• Pyetja: A janë viruset dhe fatkeqësitë ndëshkim nga Allahu për njerëzit?

"Po kështu me urdhrin tonë Ne të shpallëm ty shpirtin (Kuranin). Ti nuk ke ditur çka është libri (Kurani) as ç'është besimi, por Ne atë e bëmë dritë me të cilën e vëmë në rrugë të drejtë atë që dëshirojmë prej robërve tanë, Në të vërtetë) edhe ti udhëzon për në rrugën e drejtë, (Esh Shura, 25)

Pa dyshim që secili besimtar mysliman që mësyn vendet e shenjta, ëndërron t’i kryejë obligimet dhe ritualet e tij me përpikëri dhe pa asnjë lëshim eventual.

"Çdo popull i ka festat e veta, e kjo është festa jonë! (Hadithi sherif)

Allahu i Lartësuar në Kur’anin Famëlartë ka thënë: “Tek Allahu nuk arrin as mishi e as gjaku i tyre (kurbanëve), por tek Ai arrin devotshmëria e juaj…” (Kur’ani, El-Haxh-xh, 37).

“Tek Allahu nuk arrin as mishi e as gjaku i tyre, por te Ai arrin devotshmëria juaj”.

Zemzem është një pus/burim brenda Xhamisë Saudite, 20 metra në lindje të Qabesë. Pusi i zemzemit ka një histori të veçantë në historinë e njerëzimit sepse ua shton bindjen te Zoti atyre që kanë sadopak besim në zemrat e tyre.

Përse i Dërguari i Allahut (sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem) na ka porositur që kur të ngrihemi për nanaz, të falemi sikur të ishte namazi ynë i fundit? Ejani të mësojmë fshehtësinë e kësaj!

Besmitarë të nderuar!

Nëntë ditët para Kurban Bajramit dhe e dhjeta dita e Kurban Bajramit, janë ditët më të vlefshme të të gjithë vitit para Allahut të lartëmadhëruar.

Video

Ka filluar mësim-besimi fetarë në rreth 20 xhami të qytetit dhe të fshatrave të Gjakovës

Na ndiqni

Lexoni lajmet më të fundit nga rrjetet tona sociale!