Tema

Ibrahim Beqiri

Dr Hussein Rudwan Al-Lubaidy - Përktheu dhe përshtati: - Prim.dr.med.sc. Ali F. Iljazi

Përktheu: Mr. Ragmi Destani

“Mos na angazhoni ne me gjërat që nuk kanë ndodhur, në vend të kësaj angazhoni (preokuponi) njerëzit me të vërtetën”. (Omeri r.a.)

Prof. dr. Edin Tule - Përktheu dhe përshtati: Prim.dr.med.sc. Ali F. Iljazi

“O ju që besuat, kur bëhet thirrja për namaz, ditën e xhumasë, ecnishpejtë për aty ku përmendet All-llahu (dëgjojeni hutben, faleninamazin)

Prof.dr. Halid Es-Samedij - Përktheu dhe përshtati nga gjuha arabe: Vedat Shabani

Mr. Ejup Haziri

Mr. Ejup Haziri

Prim.dr.med.sc. Ali F. Iljazi

Selman el-Audeh -
Përktheu dhe përshtati:
Prim.dr.med.sc. Ali F. Iljazi

Mr. Muhidin Ahmeti

Marr nga libri: Tema islame (festat, ditët dhe netët e mëdha), të autorit Resul Rexhepi

Mr. Ekrem Maqedonci

Allahu xh.sh. në Kur’anin fisnik thotë: “Faleni namazin dhe jepni zekatin”.

Rexhep Lushta

“O ju besimtarë, agjërimi është bërë obligim për ju ashtu siç ishte obligim edhe i atyre që ishin para jush, që të bëheni të devotshëm (që të mund të ruheni nga të këqijat).”(El-Bekare, 183)