Tema

Pejgamberi a.s. thotë: "Kush agjëron Ramazanin me besim (të vërtetë) dhe duke llogaritur (shpërblimin e Allahut), do t’i falen mëkatet e mëhershme të bëra (ndaj Allahut)". "Kush falet në Ramazan me besim (të vërtetë) dhe duke llogaritur (shpërblimin e Allahut), do t’i falen mëkatet e mëhershme të bëra (ndaj Allahut)". "Kush falet (lutet) Natën e Kadrit me besim (të vërtetë) dhe duke llogaritur (shpërblimin e Allahut), do t’i falen mëkatet e mëhershme të bëra (ndaj Allahut)"[1].

Fitr* do të thotë krijim, natyrë, mbyllje e agjërimit, etj. Sadakaja ose lëmosha e fitrit quhet shkurt edhe fitre. Sadakaja e fitrit është një adhurim pasuror (material) që e kanë për detyrë ta zbatojnë muslimanët që zotërojnë pasurinë e quajtur nisab (përveç nevojave të përditshme) si dhe personat që kanë nën kujdestari, të cilët arrijnë bajramin e ramazanit.

Dije që ekzistojnë tre kategori të agjërimit:

Një ndër traditat e vlefshme islame, e trashëguar që nga koha e Pejgamberit (a. s.) dhe e përcjellë brez pas brezi deri në ditët tona, është edhe i’tikafi - qëndrimi dhjetëditor në xhami në pjesën e fundit të Ramazanit.

Muaji i madh i Ramazanit përveq që është muaj i kur’anit, i agjërimit, i natës së madhe të Kadrit, i adhurimit dhe i solidaritetit, është edhe muaj i sakrificës, i luftërave dhe i fitoreve më të mëdha që kanë arritur muslimanët.

Derisa Pejgamberi i Zotit, s.a.v.s., me pikëllim dhe dhimbje të madhe e lëshoi Mekken, All-llahu xh.sh. në rrugëtimin e shpërnguljes i shpalli: „S'ka dyshim se Ai që ta bëri obligim Kur'anin, Ai do të kthejë ty aty kah erdhe. Thuaj: "Zoti im e di më mirë kush është që solli udhëzim të drejtë dhe kush është në humbje të sigurt."

Njerëzve u pëlqen të flasin. Flasin pandërprerë. U pëlqen të dëgjohen e të lavdërohen për atë që flasin, pasi në të folurit e tyre ka mirësi sipas tyre.

Janë të shumta vlerat qytetëruese të cilat në Betejën e Bedrit janë shfaqur si ngjarjet kryesore gjatë asaj beteje, e cila as që ishte e paramenduar nga ushtria myslimane që kishte dalë me qëllim që të ndiqte një transaksion tregtar të kurejshitëve, që vinte nga Shami, nën udhëheqjen e Ebu Sufjanit, - si një tjetër përpjekje për ta rikthyer pasurinë e myslimanëve, të cilën e kishin konfiskuar kurejshitët më herët.

Ebu Hurejre (Allahu qoftë i kënaqur me të!) transmeton se i Dërguari i Allahut (paqja dhe shpëtimi qofshin mbi të!) ka thënë:

"Allahu ju ndihmoi në Bedr, kur ju ishit të paktë në numër dhe të pafuqishëm, andaj frikësojuni Allahut, për të qenë falënderues!"

“O ju që besuat, agjërimi (saum) ju është bërë obligim sikurse që ishte obligim edhe i atyre që ishin para jush, kështu që të bëheni të devotshëm.” (El-Bekare: 183)

...

1. Transmeton Ebu Hurejre r.a. se Muhamedi a.s. ka thënë:
“Kush prish (nuk agjëron) një ditë të muajit Ramazan pa ndonjë arsye dhe pa ndonjë sëmundje, ajo ditë nuk kompensohet edhe nëse agjëron tërë vitin”.
2. Pejgam

Agjërimet e ndaluara

Agjërimi sa do që është i dobishëm e me shumë sevape, jo gjithmonë është i lejuar për t’u bërë. Nganjëherë është haram me agjëruar e nganjëherë mekruh.
Është e

Agjërimet synet

1. Agjërimi i Daudit (a.s.)

Pejgamberi (a.s.) i ka dhënë një vend shumë meritor agjërimit vullnetar. Me një rast, Abdullah bin Amr bin Asi rrëfen:
- “Pejgamberin (a.s.) e kishin lajmëruar se unë kisha thënë

Ç’e prish agjërimin?

Si çdo adhurim tjetër, edhe agjërimi i Ramazanit dhe agjërimet e tjera në përgjithësi kanë disa rregulla të cilat agjëruesi duhet t’i respektoj. Por, para se t’i numërojmë disa nga rre

Kushtet e detyrueshmërisë së agjërimit

Sikurse tek adhurimet e tjera, për ta pasur agjërimin të detyrueshëm, natyrisht që lypsen plotësuar disa kushte:

1. Islami - Që dikush ta ketë farz-detyrim agjërimin, duhet që parapraki

Agjërim - “saum”, në aspektin gjuhësor do të thotë: përmbajtje, pengim, frenim, heshtje, ndalim, lënie, largim, braktisje, ndërprerje nga çfarëdo qoftë në përgjithësi.

Duhet ditur se vlera e muajit të bekuar të Ramazanit është shumë e madhe, kurse dobitë e agjërimit të tij janë të panumërta. E themi këtë duke u mbështetur në ajetet kuranore dhe në një numër të konsiderueshëm të transmetimeve të haditheve që flasin lidhur me agjërimin e këtij muaji dhe të mirat që sjell me vete Ramazani i bekuar.

Video

Ka filluar mësim-besimi fetarë në rreth 20 xhami të qytetit dhe të fshatrave të Gjakovës

Na ndiqni

Lexoni lajmet më të fundit nga rrjetet tona sociale!