Tema

Fatkeqësinë e cila e ka goditur njerëzimin mund të përmbledhim në disa këshilla dhe mesazhe si vijon:

Kurani është fjala e Allahut xh. sh., i zbritur te Muhamedi a.s., nëpërmjet Xhibrilit, i shkruar në mus'hafe (koleksione), i transmetuar me besnikëri...

Shpirti i njeriut është i pastër nëse edhe veshjen e ka të tilla. Kjo është çështje tejet me rëndësi të cilën assesi nuk duhet harruar. Njerëzit e urtë kanë deklaruar: “Ai që ka rroba të pista, as shpirtin nuk e ka të pastër.”

“O ju te cilët keni besuar, kijani frikën Zotit (në veprat tuaja) dhe (kur flisni) flisni fjalë të matura. Keshtu do te ju përmirësohet gjendja juaj dhe ju falen mëkatet tuaja dhe ta dini se kush i bindet Zotit dhe të dërguarit të Tij ai ka arritur një sukses te madh." El Ahzab, 70-71)

Hyrje

- Ndër netët e mëdha, të mira, të cilat janë të dalluara nga netët e tjera të vitit, e cila konsiderohet si nata e shpëtimit, e kërkimfaljes dhe e pendimit, është edhe “Nata e Beratit".

“A nuk ke kuptuar se si Allahu bëri shembull: fjalën e mirë si pema e mirë që i ka rrënjët thellë (në tokë) e degët e saj janë lart. E që, me vullnetin e Zotit, ajo jep frutat e veta në çdo kohë. Allahu pra u parashtron njerëzve shembuj ashtu që ata të mendojnë. Dhe shembulli i fjalës së keqe është si një pemë e keqe që është shkulur mbi tokë e që nuk ka të qëndruar”. ( Ibrahim, 24-26.)

Gjuha është prej të mirave më të mëdha të Allahut xh.sh. që i është dhënë njeriut. Ajo për nga vëllimi është shumë e vogël, por për nga nënshtrimi dhe mëkatimi, është gjithsesi e madhe, sepse dy gjëra të cilat janë të mëdha: besimi dhe mosbesimi, si e mira më e madhe dhe e keqja më e madhe, shprehen dhe manifestohen pikërisht nëpërmjet gjuhës.

Në këtë tekst! autori trajton çëshjen e domosdoshmërisë së elaborimit të vlerave të paqes! shenjtërisë! moralit diturisë fetare dhe njohurisë fetare në planet dhe programet e shkencave islame sot. Autori beson se konfliktet dhe lu'ftërat në vendet tradicionale të Islamit si dhe në shumë shoqëri tradicionale islame dhe myslimane! kërkojnë nga intelektualët dhe alimët myslimanë që të srlqyrtojnë urgjentisht detyrën/ detyrat e shkencave islame sot.

Pas një dimri të gjatë dhe të mbushur me shira dhe dëborë, që sjell me vete qetësi shpirtërore në zemrat tona, na mëson durimin dhe pritjen drejt një ringjalljeje të përkohshme, duke ngërthyer në vete argumente për ata që posedojnë mendje se ringjallja e vërtetë është në pritje.

Disa kaptina nga Kurani janë në veçanti të vlefshme dhe të rëndësishme për t’u lexuar gjatë periudhës së anksiozitetit dhe depresionit meqë mesazhet dhe rëndësitë e tyre mund të lehtësojnë dhe mënjanojnë gjendjet e rënda psikike me ndihmën e Zotit ...

Muhammedi,s.a.v.s. ka thënë: “Kujt i janë dhënë katër gjëra, i janë dhënë të mirat e kësaj dhe botës tjetër, e që janë: gjuha e cila përmend Allahun, zemra e cila falënderon Atë, trupi i cili sprovat i përballon me durim dhe gruaja e cila nuk e tradhton burrin kur është në pyetje pasuria e tij dhe morali i saj!”

Kush thellohet më tepër në jetën dhe në veprën e të Dërguarit të Allahut s.a.v.s. ndeshet me një trans-formim misterioz nga historia e thatë, sterile e boshe, që i ngjason shkretëtirës, në një histori të begatë porsi toka e pasur e pjellore, nga e cila mbin e më vonë rritet njerëzorja, dituria, qytetërimi, kultura, civilizimi dhe bukuria.

Transmetohet nga Ebu Dherre r.a., i cili i kishte thënë të Dërguarit a.s..:

Duaja e të dëmtuarit pranohet, qoftë ky edhe i shthurur, (për shkak se) shthurja është problem i tij (pasojat e së cilës i bart ai vet)”

Ebu Hurejra r.a. tregon se Resulullahu s.a.v.s. ka thënë: "Kushdo që ia zgjidh besimtarit një brengë prej brengave të kësaj bote, Allahu do t'ia zgjidhë një brengë prej brengave të Ditës së Kiametit. E kush ia lehtëson (barrën) atij që ka vështirësi, Allahu do t'ia lehtësojë atij në këtë botë dhe në botën tjetër. E kush ia mbulon myslimanit (të metat e tij - mëkatet), Allahu do t'ia mbulojë atij në këtë botë dhe në botën tjetër. Allahu është në ndihmë të robit përderisa robi është në ndihmë të vëllait të vet. Kush e pason rrugën për të kërkuar diturinë, Allahu do t'ia lehtësojë rrugën për në xhenet. Dhe nuk janë tubuar një grup njerëzish në një shtëpi prej shtëpive (xhamive) të Allahut të Lartësuar duke e lexuar dhe duke ia mësuar Kuranin njëri-tjetrit, përveçse atyre u zbret qetësi (shpirtërore), mbulohen me mëshirë, rrethohen me melekët dhe Allahu i përmend tek ata (tek Pejgamberët, melekët e respektuar). E kush neglizhon punën e tij, nuk do t'i bëjë dobi gjenealogjia (farefisi - përkatësia)."

Nga Ibën Abasi r.a. transmetohet se Pejgamberi s.a.v.s. ka thënë: "Dy begati janë të humbura te shumica e njerëzve: shëndeti dhe koha e lirë."

Nga Ibën Abasi r.a. transmetohet se Pejgamberi s.a.v.s. ka thënë: "Dy begati janë të humbura te shumica e njerëzve: shëndeti dhe koha e lirë"(1)

VENDIMET E SESIONIT TË GJASHTËMBËDHJETË, I MBAJTUR PREJ 21-26 SHEVAL 1422H/ 5-10 JANAR 2002

Pyetja: Njeriu a është i lire te zgjedhe veprat apo është i imponuar,sepse ajeti ”…e kush të dojë, le të besojë, e kush të dojë, le të mohojë…” (Kehf 29) aludon ne atë se njeriu është i lire derisa ajeti ”Po ju nuk mundeni, por vetëm nëse dëshiron All-llahu, Zoti i botëve!” (Tekvir 29) na bën te kuptojmë se veprat i janë te imponuara njeriut.

Video

Ka filluar mësim-besimi fetarë në rreth 20 xhami të qytetit dhe të fshatrave të Gjakovës

Na ndiqni

Lexoni lajmet më të fundit nga rrjetet tona sociale!