Tema

Enisa Bekteshi

Përktheu dhe përshtati:
Prim.dr.med.sc. Ali F. Iljazi

Përgaditi: Suzana Hasani

Dr. Islam Hasani

Mësimet e Islamit kërkojnë mbrojtjen e njerëzve nga e keqja e ligësia dhe u shërbejnë interesave të tyre përmes përdorimit efektiv të të gjitha burimeve të dhëna nga Zoti. Këto objektiva duhet të arrihen brenda strukturës së drejtësisë, dinjitetit dhe dashamirësisë.

Në botën e investimeve islamike, nën ombrellën e institucioneve dhe bankave islame, kanë ekzistuar vegla, mënyra dhe forma të ndryshme të transaksioneve dhe investimeve.

Prof. dr. Edin Tule
Përktheu dhe përshtati: Prim.dr.med.sc. Ali F. Iljazi

Prof. Ummu Muaz Smajloviq
Përktheu dhe përshtati:
Prim.dr.med.sc. Ali F. Iljazi

Shkruan: Doc.Dr. Abdulxhemil Nesimi
Fakulteti i Shkencave Islame-Shkup

Prof. dr. Mehmet Görmez

Allahu xh.sh thotë në librin e Tij, i cili është rrëfyesi më i saktë: "E robërit e Allahut janë ata që ecin nëpër tokë qetë, e kur atyre u drejtohen me fjalë injorantët, ata thonë: paqe”. (El Furkan, 63).

Dr. Ilmije Kuqi

“I lartësuar është Allahu, që i mundësoi robit të vet (Muha-medit a.s.) që brenda një nate të udhëtojë nga Mexhidul-Ha-rami (Qabeja) deri te Mesxhidul-Aksaja (Kudsi), rrethinën e së cilës e kemi bekuar, në mënyrë që njerëzve t’u tregojmë disa nga argumentet tona. Vërtet Allahu dëgjon dhe sheh çdo gjë” (El Isra, 1).

Ai (Muhammedi) vërtet pa disa nga shenjat më të mëdha të Zotit të vet.” (En Nexhm,18).

”Mos iu qasni pasurisë së jetimit, veçse me qëllim të mirë, derisa të arrijë moshën e pjekurisë. Dhe përmbushni zotimet. Me të vërtetë, për zotimet do të jeni përgjegjës”. (Surja El-isra: 34).

Mësojeni edukimin, sepse: nëse jeni të pasur, do të ju shtohet respekti; nëse jeni të mesëm në pasuri, do të jeni me moshatarët tuaj e nëse jeni të varfër, do të jetoni me edukatën tuaj.

Arben Desku

Prim.dr.med.sc. Ali F. Iljazi

Njerëzit janë treguar shumë të butë në përdorimin e karrigeve në namaz, gjë që mund të çojë deri te zhvlerësimi i namazit të ndonjërit, për shkak të mungesës së dispozitës së përdorimit të karrigeve në namaz dhe xhami.