Tema

Mësimi i leximit të Kuranit

Kurani është fjala e Allahut xh. sh., i zbritur te Muhamedi a.s., nëpërmjet Xhibrilit, i shkruar në mus'hafe (koleksione), i transmetuar me besnikëri, leximi i të cilit llogaritet ibadet (adhurim), fillon me suren El Fatiha dhe përfundon me suren En Nas. Kurani i është zbritur Muhamedit a.s., me qëllim që t'ia sqarojë atë njerëzve.(1) Andaj i Dërguari a.s. gjatë tërë jetës së tij pejgamberike, ka qenë i angazhuar me transmetimin, mësimin dhe sqarimin e librit të Allahut xh. sh. dhe me plot meritë quhet mësues i njerëzimit.

Lexo me teper

Devotshmëria ndaj Allahut

Tema të cilën do ta shtjellojmë meriton t'i kushtohet një vëmendje dhe rëndësi e veçantë, ngase në të janë përshkruar cilësitë të cilat besimtari duhet t'i kërkoj që të zbukurohet me to, e posaçërisht pasi është ajeti i parë në librin e Allahut, ku sqarohet gjendja e të devotshmëve. Radhitja e tij në fillim të Kuranit është një argument për rëndësinë e tij dhe rrezikun e madh (nëse nuk jemi prej tyre). Rëndësi tjetër është edhe përshkrimi i atyre të cilët përfituan nga Kurani fisnik, dhe u udhëzuan me të, sepse ishin ata që e lexuan dhe e medituan atë.

Lexo me teper

Argumente mbi Njëshmërinë e Allahut dhe Mëshirën e Tij

“Zoti juaj është një Zot i vetëm! S’ka zot tjetër (të denjë për adhurim), përveç Atij, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit! Me të vërtetë, në krijimin e qiejve dhe të Tokës, në këmbimin e natës me ditën, në anijet që lundrojnë nëpër det për t’u sjellë dobi njerëzve, në ujin (shiun) që Allahu e zbret prej qiellit, duke ngjallur përmes tij tokën e vdekur dhe duke shpërndarë gjithfarë gjallesash, në lëvizjen e erërave dhe në retë që qëndrojnë midis qiellit e Tokës, pra, në të gjitha këto, sigurisht që ka argumente për njerëzit me intelekt”. (El- Bekare, 163-164)

Lexo me teper

Besim pa moral dhe morali pa besim!

“Besimi, mirëqenia dhe morali janë të pandara” Gazali

Lexo me teper

Falënderimi ndaj All-llahut dhe shkenca

Tema nuk është diçka e panjohur te ne në Islam pasi se secili musliman e din shumë mirë se ne duhet të jemi në radhë të parë falënderues ndaj All-llahut azze we xhel që krijoi njeriut prej asgjësë dhe për te krijoi çdo gjë në këtë univers dhe i vuri të gjithën në dispozicion atij njeriu të cilin e krijoi vetëm për një shkak, për të adhuruar Krijuesin e Tij I Cili me të vërtetë meriton shumë më tepër se kjo.

Lexo me teper

Kur’ani famëlartë është mrekulli e përhershme (II)

Mrekullitë shkencore të Kur’anit famëlartë

Lexo me teper

Kur’ani famëlartë është mrekulli e përhershme (I)

Falënderimi i qoftë Allahut Krijuesit të gjithësisë, urata dhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Tij, Muhamedin, e familjen dhe mbarë shokët e tij. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut nga të këqijat tona dhe nga punët tona të këqija. Atë që e udhëzon Allahu në rrugë të drejtë, nuk mund askush ta devijojë, ndërsa atë që e lë Ai në rrugë të gabuar, nuk mund ta udhëzojë askush. Dëshmojmë se nuk ka zot përveç Allahut, të vetmit që nuk ka shok, dhe dëshmojmë se Muhamedi është rob dhe i dërguar i Tij.

Lexo me teper

Toleranca dhe humanizmi i myslimanëve përballë fanatizmit dhe ekstremizmit të sajuar

"Në fe nuk ka dhunë. Është sqaruar e vërteta nga e kota. E kush nuk i beson të pavërtetat, e i beson Allahut, ai është kapur për lidhjen më të fortë, e cila nuk ka këputje. Allahu është dëgjues i dijshëm" (EI-Bekare, 256)

Lexo me teper

Afërsia - Miqësia (2)

Imam Ebu Hamid el Gazali thotë: "Dije se afërsia-miqësia është rezultat i sjelljes së mirë, ndërsa përçarja është rezultat i sjelljes së keqe. Mirësjellja detyron dashuri, mirëkuptim dhe afërsi-miqësi, ndërsa sjellja e keqe rezulton me urrejtje, zili dhe armiqësi.”

Lexo me teper