Tema

Haxhi një shkollë shoqërore dhe sociale

Mirësitë dhe mundësitë e njeriut në këtë jetë janë sa të shumta dhe nganjëherë jo të vlefshme, aq edhe të pakta por me vlerë të madhe. Shpeshherë njeriu bie peng i shumë gjërave të pa nevojshme për jetën, shëndetin, nderin dhe këndin e adhurimit të tij.

Lexo me teper

Haxhi i pranuar

Haxhi është njëra nga pesë shtyllat e fesë Islame dhe është njëra prej ceremonive të mëdha Islame, për të cilën zemrat janë të etura dhe gjatë muajve të Haxhit, zemrat janë të etura për t’i vizituar ato vende të pastra, me qëllim të realizimit të Fjalës së Zotit xh.sh.: “(Dhe atë kohë) kur Ne e bëmë Qabenë vend dhuntie dhe sigurim për njerëzit”. (El Bekare,125); “Dhe ftoji njerëzit në haxhillëk, do të vijnë ata ty-në këmbë dhe (duke shaluar) në çfarëdo deveje; duke ardhur prej të gjitha viseve të largëta, që të prezantojnë në dobitë e tyre”. (El Haxh, 27-28).

Lexo me teper

Çfarë duhet të veprojë Haxhiu para se të shkojë në Haxh

Allahu i Madhërishëm urdhëron dhe thotë: “Kryeni haxhin dhe umrën për hirë të Allahut”, (El-Bekare, 196).

Lexo me teper

Arafati, S’aji dhe Muzdelife prej ritualeve të Haxhit

Pa dyshim që secili besimtar mysliman që mësyn vendet e shenjta, ëndërron t’i kryejë obligimet dhe ritualet e tij me përpikëri dhe pa asnjë lëshim eventual.

Lexo me teper

Disa rregulla të Haxhit

Haxhi është farzi ajn për çdo mysliman mashkull a femër qoftë, një herë në jetë, që është i aftë për t’u ngarkuar me obligime fetare (mukellef), i mençur psikikisht, në moshën madhore dhe që ka mundësi materiale për të shkuar në vizitë në Qabe.

Lexo me teper

Shpjegimi i fshehtësive të haxhit

Ebu Hamid Muhammed el-Gazali - Ihjau ulumid-din

Lexo me teper

Haxhi, vlera dhe dobitë e tij

Falënderimet i takojnë Allahut ndërsa përshëndetjet qofshin mbi Muhammedin, zotëriun e mbare njerëzimit! Kjo është një ligjëratë e shkurtër mbi haxhin, vlerën, dobitë dhe diç nga dispozitat e tij.

Lexo me teper

Mbulesa e Qabesë/Kisva (3)

Mbulesa e Qabesë në kohën e sotme

Lexo me teper

Mbulesa e Qabesë/Kisva (2)

Periudha Emevite (41-132 h./661-750 g.)

Lexo me teper

Mbulesa e Qabesë/Kisva (1)

"Dhe thirr në mesin e njerëzve për Haxh, se të vijnë ty këmbësorë dhe duke kalëruar mbi deve të rraskapitura, që vijnë nga rrugë të largëta. (Vijnë) Për të qenë të pranishëm në dobitë e tyre dhe që ta përmendin Allahun, në ato ditë të caktuara (në shenjë falënderimi), dhe që i ka furnizuar me kafshë. Hani pra prej tyre (kurbaneve), dhe ushqeni të ngushtuarin e të varfrin. Pastaj le ta heqin papastërtinë e tyre, le t'i zbatojnë premtimet e veta dhe le të sillen (bëjnë tavaf) rreth shtëpisë së lashtë. Pra, kështu, kush madhëron atë që Allahu e bëri të shenjtë, ajo është më e dobishme për te Zoti i vet." (El Haxh, 27-30)

Lexo me teper