Tema

Shtatë njerëz të mirë të lëvduar nga Profeti ynë

Një hadith që i përmbledh të gjitha bazat që ka theksuar me këmbëngulje Profeti (a.s.) ... në këtë hadith të nderuar Profeti (a.s.), sikur përshkruan një besimtar tepër cilësor në çdo fushë të jetës shoqërore. Ndalet te 'fotografia' e myslimanit ideal duke theksuar gjendjen e tij shpirtërore dhe qëndrimin e tij prej besimtari.

Lexo me teper

Mbi dy llojet e diturisë

Ekzistojnë grupacione dhe individ të cilët në bazë të fjalëve të Ebu Hurejres r.a. mendojnë dhe konkludojnë se si ekzistojnë dy lloje të diturisë, të ndryshme nga njëra tjetra, d.m.th. bëjnë dallimin në mes tyre sikur ka të bëjë me dy anë të kundërta të një medalje.

Lexo me teper

Fshehtësia e fshehur

Mund të tregojmë ekzistencën e kësaj fshehtësie me argumente prekëse nga fjalët e atyre që nuk besojnë në Ahiret, por besojnë në aktivitet dhe energji dhe besojnë në nevojën që ta shfrytëzojnë mirë kohën e tyre.

Lexo me teper

Njerëzit u përngjajnë metaleve, e shpirtrat janë si ushtarët

Ebu Hurejreja r.a. tregon se vërtet Resulullahu s.a.v.s. ka thënë: "Njerëzit janë metale, sikurse metalet e arit dhe argjendit. Të zgjedhurit e tyre në injorancë (para Islamit) janë të zgjedhur edhe në Islam, nëse ata mësojnë. E shpirtrat janë një grup ushtarësh, ata që e njohin njëri-tjetrin duhen, e ata që largohen prej njëri-tjetrit, do të kundërshtohen. "(1)

Lexo me teper

Jetë e bukur dhe shembullore u takon vetëm besimtarëve

Allahu i madhërishëm në Kuranin fisnik urdhëron e thotë: “Kush bën vepër të mirë, qoftë mashkull ose femër, e duke qenë besimtar, Ne do t'i japim atij një jetë të mirë (në këtë botë), e (në botën tjetër) do t'u japim shpërblimin më të mirë për veprat e tyre.” (En - Nahl, 97)

Lexo me teper

Rezonim në fund të Ramazanit

Ne, besimtarët e besimit islam, pas agjërimit të ramazanit dhe aktiviteteve të shtuara gjatë këtij muaji, jemi të obliguar që ta falënderojmë Allahun xh.sh. që na dha rastin jetësor për ta përjetuar gëzimin e përmbushjes edhe të një detyre fetare - agjërimin e Ramazani sherifit, që ta freskojmë shpirtin dhe trupin e t'i afrohemi edhe më shumë mëshirës dhe mirësisë së Allahut xh.sh..

Lexo me teper

Dhjetë metoda për të vazhduar në të mbara pas ramazanit

E çka pas Ramazanit ? Në ramazan isha i drejtuar kah Allahu s.w.t… Shpeshtoja nafilet (namazet vullnetare)… Ndieja kënaqësinë e ibadetit… Lexoja shumë Kur’anin… Nuk mungoja në namaz me xhemat… Nuk shikoja në ndalesat e Allahut s.w.t…

Lexo me teper

Zekati dhe Sadekatul-fitri

Allahu xh.sh. në Kur’anin fisnik thotë: “Faleni namazin dhe jepni zekatin”.

Lexo me teper

Urtësia e Zekatu el-Fitrit

Fjala Zekat në gjuhën arabe e ka kuptimin Rritje. Kjo rritje mund të jetë reale gjersa besimtari e heton rritjen e pasurisë së tij dhe shumimin e saj ose Allahu e bekon pasurin e këtij besimtari dhe ai është i lumtur me atë çfarë i ka dhuruar Allahu dhe i mjafton ajo.

Lexo me teper

Sadakatul-Fitri

Islami është fe e vëllazërisë dhe e drejtësisë. Erdhi për të vendosur qëllimin e madh në tokë, ku të gjithë njerëzit të ndihen si vëllezër.

Lexo me teper