Si të sillemi në kohën e ngatërresave – këshilla e Pejgamberit s.a.v.s. muslimanëve


Ndodhitë në rrethin e afërt dhe të largët, në nivelin lokal dhe global, shkaktojnë reaksionin e muslimanëve, besimtarëve dhe kjo është krejtësisht e dëshiruar, ngase besimtari duhet me qenë i njohur me ngjarjet në mënyrë që në momentet e caktuar të dijë si të veprojë drejtë. Mirëpo, meqë në çdo gjë ekziston kufiri dhe masa, është e nevojshme që reaksioni i besimtarit dhe përcaktimi ndaj ngjarjeve aktuale të jetë i shfaqur në mënyrë përkatëse.

Muslimanët e sodit si në botën reale ashtu edhe virtuale, për çdo ditë zhyten në detin e debateve dhe polemikave që janë si pasojë e komentimit të ndodhive aktuale, e që është shumë e rrezikshme ngase sjell deri te ndarjet në mes muslimanëve dhe ligështia (kapitja) shpirtërore. Zgjidhja reale për këto gjendje gjendet në këshillat e Pejgamberit s.a.v.s. dhe praktikimin e tyre në këto situata, ngase i Dërguari i Allahut, s.a.v.s., ka lënë çdo gjë që i nevojitet ummetit dhe këto i ka shpjeguar detajisht. Në përmbledhjet e haditheve në kapitujt për ngatërresat dhe rrëmujat, shumica e kanë shënuar hadithin e Pejgamberit s.a.v.s. në të cilin në pyetjen e sahabëve se si të shpëtojnë në kohën e ngatërresës (intrigës), ka dhënë përgjigjen në vijim: “Ruaje gjuhën tënde, le të mjaftojë shtëpia jote dhe qaj për mëkatet tua!” (Hadithin e shënon Ahmedi dhe Tirmidhiu, nga Ukbe b. Amiri r.a., ndërsa shejh Albani e ka vlerësuar të besueshëm në shumë vepra të tij.)

Ruaje gjuhën tënde

Me këto fjalë qartë tregohet në rrezikun e gjuhës në kohën e intrigave dhe potencohet se kjo është burimi kryesor i rrëmujës. Rreziku i gjuhës në kohën e sodit ka të bëjë si me të shkruar ashtu edhe me gjuhë paraqitja e qëndrimeve tua dhe hyrja në polemika, nëpërmes mediave të ndryshme, e sot kjo është më e shprehur në rrjetet shoqërore.

Le të mjaftojë shtëpia jote

Mu këto fjalë Pejgamberi s.a.v.s. u tregon besimtarëve që në kohën e intrigave dhe rrëmujave nuk duhet shumë të dalim nga shtëpia, gjegjësisht duhet mos të marrim pjesë në intriga dhe rrëmuja. Meqë sot njeriu mund të qëndrojë në shtëpi dhe në mënyrë tejet aktive të merr pjesë në intrigë nëpërmes internetit, me këtë padyshim tregohet se në këto kohëra njeriu duhet të ketë kujdes sesi e shfrytëzon internetin.

Qaj për mëkatet tua

Pejgamberi s.a.v.s. me këto fjalë u tregon muslimanëve që duhet të preokupohen me të metat e tyre, të mendojnë për veten, e jo të merren me hulumtimin e të metave të huaja, ose për më tepër që t’i japin vetes të drejtë edhe pse nuk janë kompetent të flasin për çështjet e përgjithshme ose për çështjet për të cilat ngurrojnë të flasin edhe dijetarët më të mëdhenj të kohës sonë.
Sa do të zvogëloheshin problemet, rrëmujat dhe intrigat, vetëm nëse i përmbahemi këtij hadithi të Pejgamberit s.a.v.s.
O Zoti ynë, të lutemi me emrin Tënd më të madh, të na tregosh të vërtetën dhe ta pasojmë atë, ndërsa të pavërtetën të na tregosh si të pavërtetë që ta urrejmë pasimin e saj.

AMINPërktheu dhe përshtati:
Prim.dr.med.sc. Ali F. Iljazi


Na ndiqni

Lexoni lajmet më të fundit nga rrjetet tona sociale!

Video

Ka filluar mësim-besimi fetarë në rreth 20 xhami të qytetit dhe të fshatrave të Gjakovës