Vlera e sures - “El-Kehf”

Në lidhje me vlerën e kësaj sureje janë përcjellë shumë hadithe autentike nga i Dërguari i Allahut si dhe thënie nga sahabët e tij të ndershëm. Ne do t’i përmendim vetëm disa nga hadithet që arrijnë gradën e besueshmërisë: ‘sahih’ dhe ‘hasen’.

- Surja “El-Kehf” bën pjesë në grupin e sureve “El-Miejn”. Në lidhje me këtë, transmetohet nga Vathilete ibnul Eska’ë el-Lejthi, të ketë thënë: “Ka thënë i Dërguari i Allahut s.a.v.s.: “Më është dhënë në vend të Tevratit, shtatëshja, (suret nga El-Bekare e deri te ato El-Enfal dhe Et-Tevbe); më janë dhënë në vend të Zeburit, “El-Miejn” - njëqindëshet, (suret që kanë mbi 100 ajete); më janë dhënë në vend të Inxhilit “El-Methani” - (suret që kanë më pak se 100 ajete), ndërsa jam nderuar (ndaj të Dërguarve të tjerë) me suret “El-Mufassal” (nga sureja Kaf, e është thënë nga “El-Huxhurat” e deri te En-Nas).”
- Transmetohet nga Ebu Derdaja të ketë thënë: “Ka thënë i Dërguari i Allahut s.a.v.s.: “Ai që i mëson përmendsh 10 ajetet e para të sures “El-Kehf”, do të jetë i mbrojtur prej fitnes së Dexhalit.”
- Transmeton Ahmedi në Musnedin e tij, që i Dërguari i Allahut ka thënë: “Ai që i lexon 10 ajetet e fundit të sures “El-Kehf”, do të jetë i mbrojtur prej fitnes së Dexhalit.”
- Ndërsa në Sahihun e Ibn Hibbanit gjendet ky hadith nga Resulullahi s.a.v.s., i cili ka thënë: “Ai që i lexon 10 ajete të sures “El-Kehf”, do të jetë i mbrojtur prej fitnes së Dexhalit.”
- Në Sunenin e Tirmidhiut gjendet hadithi nga i Dërguari a.s. me këtë përmbajtje: “Ai që i lexon 3 ajetet e para të sures “El-Kehf” do të jetë i mbrojtur prej fitnes së Dexhalit.”
- Transmetohet nga Muadh ibn Xhebeli r.a. të ketë thënë: “Ka thënë i Dërguari i Allahut s.a.v.s.: “Ai që e lexon fillimin dhe fundin e sures “El-Kehf”, kjo (leximi i këtyre ajeteve) do t’i bëhet dritë nga këmbët deri te koka, ndërsa ai që e lexon të tërën (suren “El-Kehf”), kjo do të jetë dritë për të, në hapësirën mes qiellit dhe Tokës”.
- Transmetohet nga Ebu Seid el Hudrijj të ketë thënë: “Ka thënë i Dërguari i Allahut s.a.v.s.: “Ai që e lexon suren “El-Kehf” në natën e xhumasë, atij do t’i bëhet dritë (ndriçohet) në hapësirën mes tij dhe Shtëpisë së shenjtë (Qabesë)”.
- Hakimi e transmeton këtë hadith “merfuan”, nga i Dërguari a.s.: “Ai që e lexon suren “El-Kehf” në ditën e xhuma, do të jetë dritë për të, prej xhumasë deri në xhumanë tjetër”.
- Transmetohet nga Berra’ë ibn Azib r.a. të ketë thënë: “Një njeri gjatë namazit në shtëpinë e tij kishte lexuar suren “El-Kehf”, ndërkohë që një kafshë shtëpiake, kishte filluar të trembej. Ky, kur kishte dhënë selam, kishte parë një mjegull apo re, teksa e kishte mbuluar atë. Kur ia kishte përmendur këtë të Dërguarit të Allahut, Resulullahi s.a.v.s. i kishte thënë: “Lexo, o filan, sepse kjo është prehja-qetësia që ka zbritur për shkak të Kuranit (që ke lexuar)”.
- Transmetohet nga Nevvas ibn Sem’ani të ketë thënë: I Dërguari i Allahut e përmendi Dexhalin, dhe tha: “Nëse ai shfaqet dhe unë jam në mesin tuaj, unë do të jem mbrojtësi juaj prej tij (me argumente), e nëse shfaqet e unë nuk do të jem në mesin tuaj, atëherë secili prej jush le të mbrohet vetë prej tij (me argumentet e veta). Allahu është mbrojtësi-kujdestari im për çdo musliman. Secili prej jush që e arrin atë (Dexhalin), le t’ia lexojë pjesën hyrëse të sures “El-Kehf”, sepse ajo do t’ju mbrojë e strehojë prej fitnes së tij...”
- Abdurrahman bin Jezid bin Kajsi ka thënë: E kam dëgjuar Abdullah Ibn Mes’udin duke thënë për suret: “Beni Israil”- (El-Isra’ë), “El-Kehf”, “Merjem”, “Taha” dhe “El-Enbija’ë” se ato janë prej të parave që kanë zbritur nga Kurani dhe janë prej më të hershmeve që kam lexuar”.Kryeimami i Republikës së Kosovës
Sabri ef. Bajgora.


Na ndiqni

Lexoni lajmet më të fundit nga rrjetet tona sociale!

Video

APEL PËR NDIHMË për familjen 6 anëtarëshe nga Demjani, Gjakovë