Kur'an

Komentimi i kaptinës El-Hashr (7).

Madhështia e Kuranit dhe disa nga Emrat e bukur të Allahut

Lexo me teper

Komentimi i kaptinës El-Hashr (6).

Devotshmëria) rruga drejt shpërblimit në Ahiret

Lexo me teper

Komentimi i kaptinës El-Hashr (5).

Cilësitë e mynafikëve

Lexo me teper

Komentimi i kaptinës El-Hashr (4).

Cilësitë e muhaxhirëve, ensarëve dhe të gjeneratave pasuese

Lexo me teper

Komentimi i kaptinës El-Hashr (3).

Dispozitat rreth presë së luftës

Lexo me teper

Komentimi i kaptinës El-Hashr (2).

Dëbimi i fisit Beni-n-Nadir nga Medina

Lexo me teper

Komentimi i kaptinës "El-Hashr"(1).

Kjo sure i ka gjithsej 24 ajete, 445 fjalë dhe 1913 shkronja, Ka zbritur pas sures “El-Bejjinetu” dhe para sures 'En-Nasr'. Në radhitjen e Mushafit mban numrin e 59-të, kurse në radhitjen e zbritjes është e 98-ta.

Lexo me teper

Komentimi i dy ajeteve nga fundi i kaptinës El-Bekare.

"I Dërguari i besoi asaj që iu shpall prej Zotit të Tij, epo ashtu edhe besimtarët. Secili i besoi Allahut, engjëjve të Tij, shpalljeve të Tij, të dërguarve të Tij. Ne nuk bëjmë dallim për asnjërin nga të dërguarit e Tij dhe thanë: "Iu përgjigjëm (thirrjes), dhe respektuam (urdhrin). Kërkojmë faljen Tënde, o Zoti ynë! Vetëm tek Ti është ardhmëria jonë. Allahu nuk obligon asnjë njeri përtej mundësisë së tij, atij (njeriut) i takon ajo që e fitoi, dhe atij i bie ajo (e keqe) që meritoi. Zoti ynë, mos na dëno nëse harrojmë ose gabojmë ! Zoti ynë, mos na ngarko ne barrë të rëndë, siç i ngarkove ata që ishin para nesh ! Zoti ynë, mos na ngarko me atë për të cilën ne nuk kemi fuqi! Na i shlyej mëkatet, na i mbulo të këqijat, na mëshiro. Ti je mbrojtësi ynë, na ndihmo kundër popullit pabesimtar! (El-Bekare, 285-286).

Lexo me teper

Kaptina Ali-Imran.

Kaptina Ali-Imran është kaptinë medinase, e zbritur pas asaj El-Enfal, numëron gjithsej 200 ajete, është e treta sipas radhitjes në Kuran, pas kaptinës El-Bekare, dhe fillon me të njëjtat shkronja "Elif Lam Mim."

Lexo me teper

Komentimi i Ajetul Kursisë (Tespih Duasë).

"Allahu është një, nuk ka zot tjetër përveç Atij. Ai është mbikëqyrës i përhershëm dhe i përjetshëm. Atë nuk e kap as kotje as gjumë, gjithçka ka në qiej dhe në tokë, është vetëm e Tij. Kush mund të ndërmjetësojë tek Ai, pos me lejen e Tij, e di të tashmen që është pranë tyre dhe të ardhmen, nga ajo që Ai di, të tjerët dinë vetëm aq sa Ai ka dëshiruar. Kursija e Tij (dija-sundimi) përfshin qiejt dhe tokën, kujdesi i Tij ndaj të dyjave, nuk i vjen rëndë, Ai është më i larti, më i madhi". (El-Bekare, 255)

Lexo me teper