Kur'an

Komentimi i kaptinës El Xhumua

Kaptina "El xhumua; sipas mendimit unanim të dijetarëve, është kaptinë medinase.

Lexo me teper

Vlera e sures - “El-mulk”

Në lidhje me vlerën e kësaj kaptine janë cekur hadithe të shumta nga i Dërguari i Allahut a.s.. Ja disa prej tye:
- Surja “El-Mulk” bën pjesë në mesin e sureve “El-Mufassal”. Në lidhje me këtë, ka thënë i Dërguari i Allahut s.a.v.s.: “... Jam nderuar (ndaj të Dërguarve të tjerë) me suret “El-Mufassal” (nga sureja Kaf, e është thënë nga El-Huxhurat, deri te En-Nas).”

Lexo me teper

Vlera e sures - “El-Kehf”

Në lidhje me vlerën e kësaj sureje janë përcjellë shumë hadithe autentike nga i Dërguari i Allahut si dhe thënie nga sahabët e tij të ndershëm. Ne do t’i përmendim vetëm disa nga hadithet që arrijnë gradën e besueshmërisë: ‘sahih’ dhe ‘hasen’.

Lexo me teper

Vlera e sures – Jasin

Në lidhje me vlerën e sures Jasin janë transmetuar shumë hadithe. Shumë prej tyre janë të vërtetë, të kategorive “sahih” dhe “hasen”, por aty-këtu ka edhe ndonjë hadith “të dobët”, i cili megjithate fuqizohet nga asistenca me hadithe te forta, Sa për ilustrim, do të përmendim disa prej këtyre haditheve që flasin rreth vlerës së kësaj sureje:

Lexo me teper