Tema

Komentimi i kaptinës El-Hashr (7)

Madhështia e Kuranit dhe disa nga Emrat e bukur të Allahut

Lexo me teper

Komentimi i kaptinës El-Hashr (6)

Devotshmëria) rruga drejt shpërblimit në Ahiret

Lexo me teper

Komentimi i kaptinës El-Hashr (5)

Cilësitë e mynafikëve

Lexo me teper

Komentimi i kaptinës El-Hashr (4)

Cilësitë e muhaxhirëve, ensarëve dhe të gjeneratave pasuese

Lexo me teper

Komentimi i kaptinës El-Hashr (3)

Dispozitat rreth presë së luftës

Lexo me teper

Komentimi i kaptinës El-Hashr (2)

Dëbimi i fisit Beni-n-Nadir nga Medina

Lexo me teper

Komentimi i kaptinës El-Hashr (1)

Kjo sure i ka gjithsej 24 ajete, 445 fjalë dhe 1913 shkronja, Ka zbritur pas sures “El-Bejjinetu” dhe para sures 'En-Nasr'. Në radhitjen e Mushafit mban numrin e 59-të, kurse në radhitjen e zbritjes është e 98-ta.

Lexo me teper

Disa aspekte të Kuranit

"Gjuhët njerëzore nuk mund t'i konsumojnë fjalët kur’anore”(1)

Lexo me teper

Komentimi i dy ajeteve nga fundi i kaptinës El-Bekare

"I Dërguari i besoi asaj që iu shpall prej Zotit të Tij, epo ashtu edhe besimtarët. Secili i besoi Allahut, engjëjve të Tij, shpalljeve të Tij, të dërguarve të Tij. Ne nuk bëjmë dallim për asnjërin nga të dërguarit e Tij dhe thanë: "Iu përgjigjëm (thirrjes), dhe respektuam (urdhrin). Kërkojmë faljen Tënde, o Zoti ynë! Vetëm tek Ti është ardhmëria jonë. Allahu nuk obligon asnjë njeri përtej mundësisë së tij, atij (njeriut) i takon ajo që e fitoi, dhe atij i bie ajo (e keqe) që meritoi. Zoti ynë, mos na dëno nëse harrojmë ose gabojmë ! Zoti ynë, mos na ngarko ne barrë të rëndë, siç i ngarkove ata që ishin para nesh ! Zoti ynë, mos na ngarko me atë për të cilën ne nuk kemi fuqi! Na i shlyej mëkatet, na i mbulo të këqijat, na mëshiro. Ti je mbrojtësi ynë, na ndihmo kundër popullit pabesimtar! (El-Bekare, 285-286).

Lexo me teper

Fshehtësia e transformimit të ditës së rëndomtë në vepra të mira të përhershme

Me vite të tëra shkencëtarët kanë mbetur zgjuar në laboratorët e tyre duke ëndërruar që do ta zbulojnë ndonjë aparat i cili do të transformonte materialet e pavlerë në materiale me vlerë të paçmuar.

Lexo me teper