Kerko

"Dhe ne të dërguam ty (o Muhamed) vetëm si mëshirë për të gjitha botët" (El-Enbija', 107)