Kerko

Prim.dr.med.sc. Ali F. Iljazi

Prim.dr.med.sc. Ali F. Iljazi

Feja është një gjë për të cilën lehtë flitet, por vështirë zbatohet. Shpesh, më shumë besojmë në gjëra të tjera, sesa në Allahun e Madhërishëm.

All-llahu i Madhërishëm, Krijuesi ynë, i përsosur në Lartmadhërinë e Tij, i pafund dhe i pakohë në ekzistencën e Tij, betohet në kohën:

Jetojmë në botën e kompjuterëve, të raketave kozmike dhe të zbulimeve të mëdha teknologjike, të cilat ndryshuan edhe mënyrën e jetesës dhe qëndrimit tonë.

Brenga është një gjendje e rëndë shpirtërore e cila formohet te njeriu në momentin kur ndodhet para një problemi të madh, të cilin mendon se nuk mund ta zgjidhë. Kjo njëherësh është faza e parë e tronditjes psikike që ndikon në strukturën e personalitetit.

Kupto që këtë që përmendëm, nëse ke menduar për këtë, të mjafton t'i hapësh sytë dhe t'i zbulosh sëmundjet e zemrës dhe dobësitë e saj, por edhe ilaçet me dritën e diturisë dhe bindjes.

Sëmundja, pa dyshim, i shkakton shumë pakënaqësi atij që është goditur me të, por në asnjë mënyrë myslimani nuk e sheh durimin e dhimbjes si mallkim, hidhërim apo dënim të Allahut të Madhërishëm. Myslimani është i përgatitur që dhembjen e secilës sëmundjeje ta vështrojë si sprovë, e cila në realitet e liron nga mëkatet.

Fillimi i vitit të ri islam na orienton në konkludim që edhe mendimet tona të jenë të përafërta me përpjekjet tona që t'i bëjmë mirë njëri-tjetrit duke trimëruar njëri-tjetrin në rrugën e së vërtetës dhe drejtësisë.

All-llahu i madhërishëm në Kur’anin fisnik urdhëron e thotë: “Vërtet, Ne e krijuam njeriun në vështirësi të njëpasnjëshme” (El Beled, 4)

Te Pejgamberi fisnik s.a.v.s. zbulojmë edhe një dimension interesant si mjek i cili gjithnjë ishte i gatshëm që umetit të tij t’i ofronte këshillë për ta shëruar nga sëmundjet shpirtërore dhe trupore.

Allahu i Madhërishëm në Kuranin famëmadh urdhëron e thotë:

Mekanizmi antiinflamator i agjërimit

Allahu i Madhërishëm në Kuranin fisnik urdhëron e thotë:
“O ju që besuat, agjërimi ju është bërë obligim sikurse që ishte obligim edhe i atyre që ishin para jush, kështu që të bëheni të devotshëm.

Allahu i madhërishëm në Kuranin fisnik urdhëron e thotë:

Allahu i Madhërishëm në Kur'anin fisnik urdhëron e thotë:

Allahu i madhërishëm në Kur'anin fisnik urdhëron e thotë:
"Jeta e kësaj bote nuk është gjë tjetër vetëm se një përjetim e mashtrim. S'ka dyshim se bota tjetër është më e dobishme, për ata që ruhen. A nuk logjikoni?" (El - En'amë, 32)

Kur’ani fisnik nuk është libër i mjekësisë, por, para së gjithash, libër udhëzues për njerëzit në aspektet e tyre trupore dhe shpirtërore.

Allahu i madhërishëm në Kuranin famëmadh urdhëron e thotë: “E kur robët e Mi të pyesin ty për Mua, Unë jam afër, i përgjigjem lutjes kur lutësi më lutet, pra për të qenë ata drejt të udhëzuar, le të më përgjigjen ata Mua dhe le të më besojnë Mua.” (El - Bekare, 186)

Na ndiqni

Lexoni lajmet më të fundit nga rrjetet tona sociale!

Video

Fillon kampanja "Sofra e Ramazanit 2021"