Kerko

Ata që i njohin mirë vuajtjet, plagët, dhembjet dhe shpërnguljet e çamëve dhe kosovarëve do ta kishin shkruar këtë paragraf: “Pse moj histori çame e kosovare mban shkrimin me një anë?

All-llahu bëri mbulesën titull nderi duke thënë: "O ti Pejgamber, thuaju grave tua, bijave tua dhe grave të besimtarëve le të vejnë shamitë (mbulojë) e veta mbi trupin e tyre, sepse kjo është më afër që ato të njihen (se nuk janë rrugaçe) e të mos ofendohen. All-llahu fal gabimet e kaluara, Ai është mëshirues. "

Falënderimi i takon Allahut, Zotit të të gjitha botërave. Paqja dhe shpëtimi qoftë mbi të dërguarin tonë, Muhammedin a.s., familjen, shokët dhe ata që e ndjekin rrugën e tij derisa të jetë jeta.

Falënderimet dhe lavdërimet i takojnë vetëm Allahut subhanehu ve te’ala. Salavatet dhe selamet qofshin mbi të Dërguarin tonë Muhamedin alejhi selam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij, dhe mbi të gjithë ata të cilët e pasojnë rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit.

Nuk do të ketë negociata rreth statusit ose ndarjes së Kosovës, pra Kosova do të mbetet shtet i pavarur e sovran brenda kufijve të tashëm administrativ të përcaktuar me kushtetutë.

Kur'ani famëlartë është një mrekulli e madhe Hyjnore dhe dokumenti i përjetësisë së Islamit.

Për të mësuar historinë e popullit tonë, sot lexuesi shfrytëzon literaturë të huaj, gjegjësisht serbe apo greke, çka është vërtet brengosëse. Nevoja për flakjen e teksteve filo-serbe nga bankat e shqiptarëve, s’ka dyshim që është diçka e domosdoshme dhe e pashmangshme.