Tema

Personaliteti i njeriut dhe Ramazani

Vlerat e agjërimit janë të amshueshme dhe për këtë shkak formojnë personalitet që është i fuqishëm në këtë botë dhe në botën tjetër. Vlerat e tilla nuk kanë vetëm afat kohor të kësaj bote, por edhe të botës tjetër, e cila do të jetë e amshueshme.

Lexo me teper

Komentimi i ajeteve mbi agjërimin sipas Fikhut

“O ju që besuat, agjërimi ju është bërë obligim sikurse ishte obligim edhe i atyre që ishin para jush, kështu që të bëheni të devotshëm. (Jeni të obliguar për) Ditë të caktuara, e kush është i sëmurë prej jush ose është në udhëtim (e nuk agjëroi), atëherë ai (le të agjërojë) më vonë aq ditë. E ata që i rëndon ai (nuk mund të agjërojnë), janë të obliguar për kompensim, ushqim (ditor), i një të varfri, ai që nga vullneti jep më tepër, ajo është aq më mirë për të. Mirëpo, po qe se e dini, agjërimi është më i mirë për ju.
(Ato ditë të numëruara janë) Muaji i Ramadanit në të cilin (filloi të) shpallej Kur’ani, që është udhërrëfyes për njerëz dhe sqarues i rrugës së drejtë dhe dallues (i së vërtetës nga gënjeshtra). E kush e përjeton prej jush këtë muaj, le të agjërojë, ndërsa kush është i sëmurë ose në udhëtim, le të agjërojë aq ditë nga ditët e mëvonshme. All-llahu me këtë dëshiron lehtësim për ju, e nuk dëshiron vështirësim për ju. (Të agjëroni ditët e lëshuara më vonë) që të plotësoni numrin, ta madhëroni All-llahun për atë se ju udhëzoi dhe që të falënderoni.
E kur robët e Mi të pyesin ty për Mua, Unë jam afër, i përgjigjem lutjes kur lutësi më lutet, pra për të qenë ata të udhëzuar drejt, le të më përgjigjen ata Mua dhe le të më besojnë Mua.
Natën e agjërimit ju është lejuar t’u afroheni grave tuaja, ato janë prehje për ju dhe ju jeni prehje për ato. All-llahu e di se ju e keni mashtruar vetveten, andaj jua pranoi pendimin tuaj dhe jua fali gabimin. Tash e tutje bashkohuni me to dhe kërkoni atë që jua ka caktuar All-llahu, dhe hani e pini derisa të dallohet qartë peri i bardhë nga peri i zi në agim, e pastaj agjërimin plotësojeni deri në mbrëmje.
E kur jeni të izoluar (në i’tikaf) në xhami, të mos u afroheni atyre (për marrëdhënie intime). Këto janë dispozitat e All-llahut, pra mos i kundërshtoni. Ja kështu, në këtë mënyrë All-llahu u sqaron njerëzve argumentet e Veta, që ata të ruhen.” (El-Bekare,183-187.)(1)

Lexo me teper

Porositë e luftës së Bedrit

Allahu xh.sh. e kishte parapërgatitur me kohë Muhamedin a.s. për atë që e priste, për amanetin më të madh që do ta bartte mbi supet e veta, amanet që do ta ndërronte përjetë rrjedhën e historisë njerëzore.

Lexo me teper

Ramazani, muaj i humanizmit dhe unifikimit të radhëve të besimtarëve

Agjërimi është një urdhër i Allahut xh.sh., dhe si i tillë në vetvete ngërthen shumë dobi që njeriu përfiton, qoftë nga këndvështrimi shpirtëror, qoftë nga këndvështrimi biologjik, me kusht që të ruhet veçantia e tij si një adhurim i detyrueshëm për t'u zbatuar.

Lexo me teper

Devotshmëria qëllimi i agjërimit të Ramazanit

„O njerëz, ju është bërë obligim agjërimi ashtu siç u ishte bërë obligim edhe atyre para jush, me qëllim që të keni frikë Allahun (që të bëheni të devotshëm)!“ (Kuran)

Lexo me teper

Agjërimi në hadithe

Ebu Hurejre (Allahu qoftë i kënaqur me të!) transmeton se i Dërguari i Allahut (paqja dhe shpëtimi qofshin mbi të!) ka thënë:

Lexo me teper

Agjërimi nën hijen e ajeteve kuranore

“O ju që besuat, agjërimi (saum) ju është bërë obligim sikurse që ishte obligim edhe i atyre që ishin para jush, kështu që të bëheni të devotshëm.” (El-Bekare: 183)

Lexo me teper

Ramazani dhe vlerat e agjërimit

Fillojmë me fjalët e Allahut ku thotë:

Lexo me teper

Ramazani dhe pranimi i lutjeve

“Kur robërit e Mi (besimtarë) të pyesin ty për Mua, Unë jam afër, i përgjigjem lutjes së lutësit, kur ai Më lutet Mua. Prandaj, për të qenë të udhëzuar, ata le t’i përgjigjen thirrjes Sime dhe le të Më besojnë Mua” (El-Bekare, 186)

Lexo me teper

Ramazani - ripërtëritje vjetore e imanit

Arriti mysafiri ynë i dashur, Ramazani, përsëri trokati në dyert e jetës sonë me mëkate. Kaloi edhe një vit si një lëvizje e shpejtë qepallash nga jeta e kësaj bote.

Lexo me teper