Tema

Me anë të këtij shkrimi do të meditojmë për disa detaje dhe shembuj nga kaptina Et-Teube, në të cilën Allahu i Madhërishëm potencoi dhe favorizoi interesat e xhematit mbi interesin e individit.

Ekziston numër i madh i shprehjeve mentale që posedojnë njerëzit e suksesshëm.

Në momentin kur iu shpall, mësuesi i njerëzimit ishte i shtangur ngase nuk dinte të lexonte, as që kishte ide çfarë domethënie kishte një mesazh i tillë. Ishte vetëm i Gjithëdijshmi, Ai që njihte domethënien dhe të ardhmen e këtij adresimi.

Islami e ndërton këndvështrimin vet mbi sistemin e ligjeve hyjnore të cilat Allahu i Madhërishëm i ka vënë në univers, përfshirë këtu natyrën dhe njeriun. Allahu i Madhërishëm ka thënë: “ ... e në ligjin e Allahut kurrë nuk do të hasësh devijim" (Fatir: 43).

Kurani është i bollshëm me dialogje të cilët përpos që na informojnë saktë për ndodhitë e ndryshme historike, ofrojnë fakte të shumta lidhur me marrëdhëniet ndërnjerëzore, duke na ndihmuar që ne drejtë t’i kuptojmë botët në vete dhe rreth nesh dhe që t’i qasemi drejtë.

Allahu nuk na ka krijuar për kotë, nuk na e dha moshën e rinisë krejt vitalitet dhe aftësi e fuqi për të bërë çudira që ta harxhojmë pa mos pasur asnjë dobi dhe pa mos lënë asnjë gjurmë në jetën e njeriut dhe në shoqëri.

Në fjalën hyrëse të tij, duke u drejtuar shërbëtorëve të këqinj të tij, shejtani u tha:

Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit. Falënderimi i takon Allahut, Zotit të botëve, salavati dhe selami qofshin mbi Pejgamberin s.a.v.s..

(Trajtesë krahasuese në mes të së kaluarës së lavdishme dhe dekadencës aktuale)

Para 15 shekujsh, Islami pati trajtuar këtë kategori si pjesë të barabartë të shoqërisë, popujt e tjerë i vrisnin, për shkak të arsyeve banale.

Nocioni “Ashura” është fjalë e gjuhës arabe, që donë të thotë e dhjeta. Me nocionin “ashura” në terminologjinë e islamit nënkuptojmë ditën e dhjetë të muajit Muharrem sipas kalendarit islamik. Se çfarë është vlera e kësaj dite në historinë e islamit gjemë disa transmetime nga Pejgamberi, Sal-lall-llahu alejhi ve sel-leme, që tregojnë se cila është arsyeja që dallon këtë ditë, pra ditën e dhjetë të muajit Muharrem, nga ditët tjera të vitit.

Në çka shikon zemra jote?

Lëre pas vetit farën e ndershme të mbjellur

Njerëzit mund të shfaqin moral të lartë, nëse çdo gjë shkon siç duhet në bollëk, nëse kanë shëndet të mirë dhe nevojat i kanë të plotësuara. Por, shfaqja e cilësive të larta morale në kohët e vështirësive, apo trajtimi i mirë i të tjerëve derisa është i fyer nga shpifje të rënda, janë dukuri të përgjigjes me të mirë ndaj së ligës.

Kurani famëlartë si libër hyjnor shpallur mbi Muhamedin a.s., në brendësi të tij përmban çdo gjë që ndërlidhet me njeriun

"Nëse ju nuk e ndihmoni atë (Muhamedin), e po Allahu e ka ndihmuar ditën kur atë e dëbuan mohuesit vetë të dytin, kur ishin në shpellë e ai po i thoshte shokut të vetë (Ebu Bekrit): "Mos u mërzit, se Allahu është vërtetë me ne!" Atëherë, Allahu zbriti qetësinë e Vet mbi të, e ndihmoi me një ushtri që ju nuk e patë (melaqesh) dhe bëri që fjala e jobesimtarëve të jetë më e poshtëruara, kurse Fjala e Allahut, ajo të jetë më e lartësuara. Vërtetë Allahu është i Plotfuqishëm dhe i Urtë." (Kuran, Tevbe, 40)

Fjala Hixhret është një shprehje që të shumtën e rasteve tek njerëzit nënkupton emigrimin prej një vendi në një vend tjetër me qëllim të fitimit të pasurisë ose me qëllim të një jete me një standard më të mirë.

Çdo gjë e bukur në fenë tonë është mësimi, ndërsa çdo gjë, bile edhe ndodhia më e vogël nga e kaluarja e jonë e shkëlqyer është leksion me vlerë floriri.

Sa kemi nevojë që, kur ta presim vitin e ri hixhri dhe të përfundojmë vitin e kaluar hixhri, të ndalemi e të mendojmë për këtë ngjarje madhështore, për ngjarjen e shpërnguljes së Pejgamberit a.s., të cilën ashabët (shokët e Pejgamberit a.s.) e kanë konsideruar fillimi i historisë së Ymetit.

Video

Ka filluar mësim-besimi fetarë në rreth 20 xhami të qytetit dhe të fshatrave të Gjakovës

Na ndiqni

Lexoni lajmet më të fundit nga rrjetet tona sociale!