Disa nocione themelore të Akaidit

Nexhat Ibrahimi

Gjatë historisë së akaidit islam janë përdorur shprehje të shumta dhe të ndryshme, varësisht nga dijetari, nga shkolla apo lëvizja e caktuar, kurse për të shprehur çështjet esenciale dhe joesenciale të akaidit islam. Disa shprehje janë kanonizuar dhe janë bërë thesar i shumicës së dijetarëve dhe shkollave akaidore dhe në përgjithësi islame, kurse disa shprehje të tjera nuk e kanë përballuar kritikën e kohës dhe si të tilla i janë lënë harresës.
Në pamundësi që të merremi me të gjitha këto shprehje, sepse do të kërkonte studime dhe hulumtime të shumanshme dhe të gjata, në vazhdim shkurtimisht do t’i trajtojmë disa shprehje apo terma themelore të besimit islam, të cilat në një mënyrë apo tjetër, janë bërë strumbullar të akaidit islam. Këto shprehje janë: mithaku, islami, imani, ihsani, teklifi, dini, kufri, shirku, nifaku dhe fisku.

1. Mithak-u

Shprehja mithak gjuhësisht do të thotë kontratë, aleancë, lidhje, besëlidhje, pakt, porosi, testament.(1) Në terminologjinë islame, mithak-u është kontratë të cilën Allahu i Madhërishëm e lidhi me njeriun në gjendjen paraekzistenciale, metahistorike, me Ademin a.s. dhe me pasardhësit e tij(2), kur nga kurrizi i tij i nxori pasardhësit e tij, të cilët do të jetojnë deri në Ditën e Fundit. Sipas disa dijetarëve, kontrata si lidh ndërmjet Krijuesit absolut dhe të akt metahistorik apo paraekzistencial u gjithë shpirtrave botërorë e jo vetëm me njeriun. Nga ata mori dëshminë se Ai është Krijuesi i tyre dhe kërkoi prej tyre që të dëshmojnë kundër vetes çfarë ata edhe dëshmuan. Me këtë kontratë njeriu dhe shpirtrat paraekzistencialë janë zotuar se do t’i nënshtrohen Krijuesit absolut. Kjo kontratë gjendet në fjalët e Allahut:
“Kur Zoti yt nxori nga kurrizi i bijve të Ademit pasardhësit e tyre dhe i bëri të dëshmojnë kundër vetes së tyre, u tha: “A nuk jam Unë Zoti juaj?” Ata u përgjigjën: “Po, dëshmojmë se Ti je.” Kështu bëri Ai, në mënyrë që ju (o njerëz) të mos thoni në Ditën e Kiametit: “Këtë nuk e kishim ditur.” (El-A’raf: 172).
Ky zotim i krijesave në botën paraekzistenciale është nënshtrim i mirëfilltë, sepse nënshtrimi i pavetëdijshëm nuk është nënshtrim i sinqertë. Zotimi i vetëdijshëm, i dijshëm dhe i ndërgjegjshëm e mban bashkë njeriun me Kontratën, duke përcaktuar synimin, qëndrimin dhe aktin e tij të respektit ndaj vetvetes dhe ndaj Krijuesit.(3) Ky nënshtrim, kjo bindje ndaj sunnet’Allahut, krijesën e vë në vendin përkatës. Kjo ekzaktësi sjell har moninë, që quhet kozmos, drejtësi, kurse thyerja sjell mospajtim dhe quhet haviu. kaos, padrejtësi. Ebu Hanifeh dhe nxënësi i tij Imam Ta-Mithak- Akaidologu i njohur Hasan Kafija un e theksojnë edhe Imam(4) Prushçak, mendon se brezi i hershëm (selefinjtë) këtë ndodhi e konsideronin të paqartë (muteshabih), por të detyrueshme për ta besuar.(5)

2. Islam-i

Islami është emri me të cilin njihen të gjitha fetë e Allahut, nga Ademi a.s., por me këtë emër njihet edhe shpallja e fundit dërguar Pejgamberit të Allahut, Muhammedit a.s.. Gjuhësisht shprehja Islam do të thotë dorëzim, nënshtrim ndaj urdhrave të Zotit, dorëzim ndaj vullnetit të Zotit. Do të thotë nënshtrim, bindje dhe dëgjim, mirësi dhe pastërti nga të këqijat (mëkatet) e dukshme dhe të padukshme.
Në fe shprehja Islam do të thotë Njësia e Allahut, nënshtrim ndaj urdhrave të Tij, dëgjueshmëri dhe bindje ndaj Atij. Kjo fe quhet Islam në çdo kohë, sepse në këtë mënyrë realizohet bindja dhe nënshtrimi i krijesës ndaj Krijuesit të saj. Edhe pse ekziston dallimi ndërmjet imanit dhe Islamit, këto të dyja “janë të lidhura njëra me tjetrën, sikurse jashtësia (kurrizi) me brendësinë (barkun)”(6) apo sikurse fara dhe fryti. Imani është fara, kurse Islami është fryti. Në aspektin teorik, Islami (ligji) përfshin dy parimet e njohura, të njësisë së Zotit dhe të vlerës së Pejgamberit a.s. dhe të namazit, agjërimit, zekatit dhe haxhit.(7)
Disa të tjerë Islamin e shpjegojnë si demonstrim praktik, historik të imanit, i cili manifestohet në jetën praktike të njeriut, në moralin e tij, në mirësjlljen e tij, në planifikimin dhe përdorimin e kohës, të energjisë dhe të aftësisë.(8) Islam do të thotë ligj dhe i përgjigjet monoteizmit të Musait a.s., dhe bashkë me imanin (besim), që i përgjigjet monoteizmit të Ibrahimit a.s., dhe ihsanin (rrugë), që i përgjigjet monoteizmit të Isait a.s. Në monoteizmin ibrahimian parimi i ligjit (islam) dhe i rrugës (ihsan) janë tretur në parimin e besimit (iman). Në musaizëm parimi i ligjit (islamit) dominon dhe i tret parimin e besimit (imanit) dhe rrugës (ihsanit). Tek isaizmi parimi i rrugës (ihsanit) i tret dy parimet e tjera. Islami si fe përfshin të tri parimet njërin krahas tjetrit në baraspeshë të përkryer.(9)

3. Iman-i

Nocioni iman gjuhësisht do të thotë: besim, pranim. Në fenë islame kjo shprehje do të thotë edhe: Besimi në Allahun, melekët e Tij, librat e Tij, pejgamberët e Tij, Ditën e Fundit dhe në caktimin e së mirës dhe së keqes dhe në pejgamberinë e Muhammedit a.s..., apo si e shpreh këtë F. Shuon, Imani (besimi) përfshin dy dëshmi, atë të Njësisë së Zotit dhe të vlerës së Muhammedit a.s.(10) Këtë kuptim shprehja iman e ka nëse përmendet në kontekst të fesë islame dhe të gjithë ata që përmbushin këtë kërkesë, quhen mu’minë (besimtarë). Iman do të thotë edhe feja në tërësi, kur theksohet pavarësisht nga fjala Islam.
Imani është punë shpirti, për dallim nga Islami, i cili është manifestim fizik i ritualeve fetare. Edhe pse shprehja islam dhe iman dallojnë ndërmjet tyre, ato janë të pandashme, sepse vetëm një imani i mirëfilltë kërkon nënshtrim dhe përku- shtim dhe sepse nënshtrimi dhe përkushtimi i mirëfilltë janë pasojë e imanit të vlefshëm.(11)
Imam Ebu Hanifeh pohon se “imani është deklarimi me gjuhë dhe besimi me zemër” dhe ai “nuk zmadhohet as nuk pakësohet.”(12) Sipas Ebu Hanifes imani është kocept i pandarë, tërësia e tij është e barabartë te të gjithë njerëzit, nëse e kanë pranuar dhe kësaj tërësie nuk mund t’i merret asgjë e të mos fillojë mohimi i tërësishëm, sepse mohimi i një pjese njëkohësisht është mohim i tërësisë, për ç’arsye e vërteta pranohet e tërë, ose refuzohet e tërë.(13)

4. Ihsan-i

Nocioni ihsan nga gjuha arabe do të thotë: bamirësi/mirëbërësi, bukuri, dhe paraqet dimensionin e brendshëm të fesë islame. Ihsan do të thotë përsosuria e veprave e saktësia e tyre; është e kundërta e të keqes..
Në fe ihsan do të thotë: zbukurimi i jashtësisë me ibadet dhe i brendësisë me përkushtim të sinqertë.
Ihsani është shkalla më e lartë e Islamit dhe thelbi i ihsanit është dashuria ndaj Allahut. Njëkohësisht ihsani nënkupton bukurinë, bamirësinë dhe virtytet më të larta, përkushtimin e thellë, dashurinë e sinqertë, besnikërinë e mirëfilltë dhe sakrificën. Ihsani (rruga) paraqet pozicionin e mesëm dhe qenësor që konsiston në të përmendurit e Zotit (dhikr’ull-llah).(14)
Virtyti i ihsanit në qenësinë e tij është aktiv dhe kërkon aktivitet para të këqijave. Ai që aplikon ihsanin, muhsini, nuk qëndron indiferent para veprimeve kundërislame dhe vetëm të tillët meritojnë të gjenden nën mbrojtjen e Allahut. Institucioni i ihsanit ndërton sistemin politik, ekonomik, shoqëror, cakton pozitën e njeriut në shtet dhe të shtetit mbi individin, ngre marrëdhëniet ndërkombëtare dhe brendashtetërore, në paqe dhe luftë.(15)
Ihsani nënkupton që njeriu rregullisht t’i kryejë detyrat dhe obligimet ndaj vetvetes, bashkësisë dhe fqinjëve, e sidomos ndaj Allahut xh.sh. dhe që njerëzve t’u jetë mirënjohës për të mirat që i kanë bërë.(16) Tërë këto janë shprehje e besimit të pastër në Allahun xh.sh. dhe rrugë për të fituar simpatinë dhe shpërblimin e Allahut xh.sh.
Imam Neveviu, lidhur me pjesën e hadithit “ta adhurosh All-llahun, sikur e sheh Atë…”, thekson se paraqet një bazë të madhe të besimit islam, një nga bazat e mësimit islam, shtyllë të sinqeritetit të njerëzve të devotshëm dhe thesar të pashtershëm moral e shpirtëror të besimtarit.”(17)
Tërë kjo përbën një tërësi të pandashme që quhet Islam,(18) ndonëse në kontekste të ndryshme shprehen disa specifika të vogla në mes këtyre nocioneve që janë shprehje të rrethanave të ndryshme.
Edhe pse të gjithë pejgamberët i posedojnë të gjitha cilësitë pozitive, megjithatë Ibrahimi a.s. është profilizuar në virtytin e besimit; Musai a.s. në profilin e ligjit dhe Isai a.s. në profilin e rrugës. Muhammedi a.s. është sintezë e të gjithë atyre dhe profili i tij, si i dërguar për të gjithë njerëzit dhe për të gjitha kohët, është universal.

5. Teklif-i

Nocioni teklif gjuhësisht do të thotë: detyrim obligim, përpjekje, angazhim, moshë madhore, marrje përsipër e ndonjë detyrimi.(19)
Në fe teklif do të thotë obligimi i njeriut me emanetin e fesë së Allahut (mukel-lef). Teklifi sipas disa dijetarëve fillon me moshën madhore (teklif) dhe nga kjo kohë fëmija mund të bëhet me iman apo me kufr.(20) Para moshës madhore, fëmija nuk është as në gjendjen e imanit esencial, as në gjendjen e kufrit esencial.(21) I këtij mendimi është edhe Kurtubiu po edhe shumë dijetarë të tjerë (22), edhe mësuesi i madh mysliman Imam Ebu Hanifeh, i cili tha:
“Allahu i Madhëruar i krijoi krijesat pa mosbesim (el-kufr) dhe pa besim (el- iman), e pastaj u është drejtuar me urdhëresat dhe ndalesat e Tij...”.(23)
Prindërit myslimanë mund të ndihmojnë në formimin e imanit te fëmija duke aplikuar mësimin islam mbi edukimin, por duke e braktisur, ata do të formojnë potencial te fëmija, i cili do ta shpjerë në kufr kur të rritet. Ndëshkimet që parashihen për shkelje të ndryshme, janë të vlefshme vetëm pas moshës së mitur.(24) Përfundimisht, njeriu bëhet teklif (i obliguar) me rritjen e tij fizike dhe shpirtërore, por këtu paraqiten disa probleme:
Edhe pse fëmija mysliman është përgjegjës para Sheriatit me arritjen e bylykut - bulug (pjekurisë seksuale), kjo nuk do të thotë që ai të ketë arritur edhe pjekurinë intelektuale. Fëmija mbase është i pjekur seksualisht, por ai nuk është i pjekur intelektualisht dhe, si i tillë, ka kufizime të caktuara në punët e natyrës financiare(25) e të ngjashme.
Në këtë pjesë duhet të theksojmë edhe çështjen se a është përgjegjës para Zotit njeriu i cili nuk është i njohur me Shpallje? Imam Ebu Hanifeh mendon se të gjithë njerëzit janë të obligueshëm ta njohin ekzistencën e Krijuesit, por nuk janë përgjegjës për aspektin tjetër: të ibadateve etj.(26)

6. Din-i

Shprehja din do të thotë fe, drejtim dhe udhëzim, religjion, traditë. Në kombinim me fjalët e tjera, fjala din ka edhe kuptime të tjera: Jevmuddin = Dita e Gjyqit apo Din’ul-fitreh = Feja e natyrës burimore njerëzore etj.(27) Kur përdoret në kontekst të Jewm’ud-din, kjo shprehje ka kuptimin e dhënies diçka njeriut, gjykimit të njerëzve sipas meritave (medi-nun), secilit ashtu si ka punuar në këtë botë.(28)
Në disa raste, sikur edhe shprehja is- lam, din do të thotë edhe bindje dhe nënshtrim (En-Nisa, 125; El-Bekareh, 256).(29)
Imam Ebu Hanifeh fjalën din e përkufizon: “Fjala din (fe) është emër, i cili përdoret për imanin dhe Islamin dhe për të gjitha Sheriatet (ligjet)”.(30)
Disa dijetarë, duke shpjeguar fjalën din, thonë se kjo shprehje “përshkon imanin (përmbajtjen e besimit), islamin (praktikën) dhje ihsanin (interioritetin e besimit)”, kurse disa thonë se din është sinonim i shprehjes Sheriati (ligji), tewhidi (uniteti i Zotit) dhe wara’a (qortimi). Sipas El-Attasit, kuptimi i shprehjes din është me rëndësi, sepse tregon borxhin që njeriu ka ndaj Zotit për shkak të ekzistimit dhe të qenit të tij, dhe ky borxh daton nga bota primordiale, paraekzistenciale.(31)
Toshihiko Izutsu, duke analizuar shprehjen din, pranon se ka vështirësi semantike dhe të tjera, por, ndër të tjera, pohon se posedon edhe kuptimin e elementeve të ‘nënshtrimit’ (taatu) dhe ‘robërimit ndaj Zotit’ (ubudijjeh).(32)
Sipas pasuesve të fesë, feja është rrugë që shpie drejt lumturisë dhe Zotit. Ajo mund të jetë e drejtë dhe jo e drejtë.
Feja e drejtë është ajo që është shpallur nga Zoti dhe, si e tillë, është ruajtur. Feja jo e drejtë është ajo që nuk është shpallur nga Zoti dhe ajo që është shpallur, po nuk është ruajtur si e tillë.
Allahu i Madhërishëm në Kuran thotë:
“(Allahu) Është Ai që e ka dërguar të Dërguarin e Tij me udhërrëfimin (Kur’anin) dhe fenë e së vërtetës, për ta lartësuar atë mbi të gjitha fetë, edhe sikur idhujtarët ta urrejnë këtë gjë.” (Et-Tevbeh, 33).

7. Kufr-i

Kufr nga gjuha arabe, do të thotë mosbesim, kurse kafir do të thotë personi që nuk beson, pabesimtari. Në thelb, shprehja kufr do të thotë mosmirënjohje, jofisnikëri, jobujari dhe paraqet të kundërtën e shprehjes shukr = falënderim, mirënjohje, bujari ndaj të mirave të Zotit dhuruar njeriut.(33)
Disa dijetarë myslimanë për kufrin thonë se ka dy domethënie themelore: 1. Mosbesimi në Zotin dhe 2. Mohimi dhe mbulimi (kamuflimi) i dëshmive dhe shenjave të Zotit. Kufr ka kuptimin edhe të njeriut mosmirënjohës, të njeriut që nuk e kthen me falënderim dhe mirënjohje. Më vonë fjala kufr, kafir ka kuptim të profilizuar: mosbesimi, mosbesimtari.(34)
Në fenë islame kufr do të thotë mosbesimi në çdo gjë që përbën imanin (besimin), e kjo do të thotë mosbesimi në çkado që në mënyrë të besueshme dihet se Allahu ia ka shpallur Muhammedit a.s.. Kufr është refuzimi i unitetit të Zotit (tewhidit), por njëkohësisht është edhe refuzim i natyrës së Tij burimore vetjake (fitres); kufri, sikur edhe shirku, është antiteza e tevhidit, respektivisht kufri është opozitë e shprehjes iman-islam.(35)
Kafir, mohues, quhet personi që nuk beson në parimet themelore të fesë islame, që i mohon tërësisht apo pjesërisht parimet e konkluzionet e formës së prerë të sjella nga Muhammedi a.s. prej Allahut të Lartë, të ardhura gjer tek ne me anë të pranimit të përgjithshëm dhe përcjelljes nga brezi në brez. P.sh. kafir, mohues, quhet personi që mohon namazin si farz, i mohon pijet alkoolike apo mishin e derrit si haram etj..(36)
Veprimi i mohimit të Allahut, përkatësisht akuza për mohim të një personi mohues të Allahut, quhet tekfir.(37) Daljen nga Islami të një personi e përcaktojnë akaidi dhe kelami, kurse konkluzionet dhe decizionet juridike për personin që ka besuar dhe pastaj ka mohuar, e rregullon fikhu, e drejta islame. Personi i autorizuar për të marrë dhe komunikuar një vendim të tillë për akuzë dhe mohim, duhet të njohë në thellësi dhe hollësi islamin, akaidin, kelamin dhe fikhun.
Dukuria e tekfirizmit ka qenë e pranishme qysh gjatë kohës së Muhammedit a.s., dhe mori hov sidomos pas Betejës së Siffinit. Kjo ka vazhduar edhe më vonë, sidomos mori fuqizim me Imam Gazaliun, pastaj me Ibn Tejmijen, M. Abdulvehabin e deri në ditët tona nga institucione zyrtare, po edhe nga rryma të ndryshme të proviniencave të ndryshme fetare-politike.
Është këshillë e Muhamedit a.s. që të kemi kujdes në shqiptimin e akuzave të rënda:
“Kush e quan dikë tjetër ‘kafir’ ose e quan ‘armik i Allahut’, e ai s’është i tillë, këto fjalë i kthehen atij vetë.”(38)
“Të mallkosh një mysliman është njëlloj sikur ta vrasësh atë. Ai që akuzon një mysliman për mohim, supozohet sikur e ta ketë vrarë atë!”(39)

8. Shirk-u

Nocioni shirk do të thotë shumëzotësi, ortakëri, politeizëm, idhujtari, besim në shumë zota.
Nocioni shirk është të bërët rival, shok Allahut, dhe paraqet mëkatin më të madh në Islam. Në terminologjinë islame, me fjalën shirk emërtohet njohja e një apo shumë zotave të ngjashëm me Allahun në individualizëm, atributet dhe aktet e Tij, si dhe adhurimi i një apo i disa zotave të tjerë përveç Tij.
Në Kuran Allahu pohon se politeizmin (shirkun) dhe mohimin (kufrin) nuk do t’i falë:
“Allahu kurrsesi nuk e fal ortakërinë ndaj Tij. Nga të tjerat veç kësaj, fal për atë njeri që dëshiron. Kush i njeh shok Allahut, ai ka dalë nga udha përfundimisht!” (En-Nisa, 116).

Dijetarët dallojnë tri lloje shirkesh:

8. 1. Shirku i fshehtë:

Ibn Abbasi r.a. shirkun e fshehtë e përkufizon në rastin kur njeriu i thotë mikut të tij: “Atë çka deshironi Allahu dhe ti” apo kur njeriu i thotë një tjetri: “Sikur të mos ishte Allahu dhe ai njeriu, do të ndodhte kështu e kështu …”.

8. 2. Shirku i vogël:

Shirku i vogël mund të përkufizohet si shtirje (paraqitje) e dikujt, bërja e ndonjë ibadeti nga ndonjë njeri sa për ta parë dikush. Në shirkun e vogël bën pjesë çdo gjë që mund të shpjerë në shirkun e madh, por nuk është në shkallë të ibadetit dhe nuk përjashton nga Islami.

8. 3. Shirku i madh:

Shirku i madh është t’i bëhet Allahut rival, shok dhe t’i drejtohemi me lutje atij sikurse i drejtohemi Allahut; apo t’i bëjmë ibadet, sikur është kërkimi ndihmës, betimi për të e veprime të ngjashme. Dera e pendimit është e hapur edhe për këtë grup njerëzish.
Mohimi i Zotitdhe rivaliteti ndaj Tij Politeizmi dhe mohimi janë koncepte të afërta, po jo krejt të njëjta. Në këtë pikëpamje, çdo politeizëm (shirk) është mohim (kufr), kurse jo çdo mohim është politeizëm, sepse politeizmi del në shesh vetëm si rezultat i njohjes së ndonjë rivali ndaj Allahut në individualitetin, emrat dhe atributet e Tij.
Mohimi (kufri) realizohet si mohim i të vërtetave dhe pohim e pranim i bind- jeve që njihen si mohim ose besëtytni.
P.sh. - pranimi i ekzistencës së dy zotave është edhe politeizëm edhe mohim, kurse mosbesimi i Ditës së Ahiretit është mohim, po jo edhe politeizëm.

9. Nifak-u

Nocioni nifak do të thotë hipokrizi, shumëfytyrësi, dyfytyrësi, shtirje, paraqitje e rrejshme, hipokrizi në besim..
Nga kjo shprehje është nxjerrë edhe shprehja e njohur ndër ne, munafik, e cila do të thotë: personi i cili shtiret, paraqitet rrejshëm se është mysliman, besimtar, po në të vërtetë nuk është. Hipokritët, megjithëse thonë se besojnë Njësinë e Allahut, pejgamberinë e Muhammedit a.s. e të tjera, me zemër nuk besojnë.
Nifaku, në dallim nga kufri, mund të jetë edhe për gjërat dytësore, si për shembull, kur një person kryen një ritual jo sepse duhet ta bëjë, por nga shkaku që të mos e nxisë rrethin ndaj vetes. Munafikut për dispozitat dytësore islame nuk mund t’i thuhet kafir.(40)

Për shoqërinë myslimane kategoria e hipokritëve është më e rrezikshme se mohuesit, sepse është e pamundur të njihen çfarë janë në të vërtetë. Muhammedi a.s. dyfytyrësinë e ka quajtur “shirk i vogël” dhe ka thënë se është gjëja që e ka frikë më shumë për ymetin, bashkësinë e tij.(41)
Kurani për ta thotë:
“Pa dyshim, hipokritët ndodhen në katin më të poshtëm të xhehenemit! Dhe kurrë më nuk mund të gjesh një ndihmës për ta!” (En-Nisa, 116).

10. Fisk-u

Shprehja fisk nga gjuha arabe është shkelja, thyerja e dispozitave fetare. Personi që gabon (mëkaton), quhet fasik, mëkatar.
Në parim fisku (mëkati) nuk e nxjerr njeriun nga besimi, por vetëm e bën mëkatar, dhe njeriu i tillë, në botën tjetër, pas dënimit të caktuar, më në fund do të shpëtojë nga dënimi i përjetshëm.
Duke marrë parasysh pasojat që rrjedhin, edhe mëkati ndahet në dy grupe:
- Mëkatet e mëdha janë ato mëkate të cilat në këtë botë (dynja) dhe në botën tjetër (Ahiret) kanë pasoja të rënda.(42)
Në mëkate të rënda bëjnë pjesë: mosbesimi (kufri) dhe politeizmi (shirku), e pastaj: betimi i rrejshëm, prostitucioni, përdorimi i pijeve dehëse, vrasja, mosdëgjimi i prindërve etj. Dy mëkatet e para Zoti nuk i fal, kurse të tjerat mund t’ia falë kujt të dëshirojë. Allahu thotë:
“Vërtet, Allahu nuk fal që të adhurohet dikush apo diçka tjetër veç Atij, por gjynahet e tjera më të vogla ia fal kujt të dojë. Kushdo që I bën shok Allahut (në adhurim), ka bërë gjynah të tmerrshëm.” (En-Nisa, 48);
dhe:
“Vërtet, Allahu nuk fal që të adhurohet dikush apo diçka tjetër veç Atij, por gjynahet e tjera më të vogla ia fal kujt të dojë. Kushdo që I bën shok Allahut (në adhurim), ai me të vërtetë ka humbur dhe është larguar shumë prej udhës së drejtë.” (En-Nisa, 48).
- Mëkate të vogla janë mëkatet pasojat e së cilave janë të vogla, nuk e nxjerrin besimtarin nga besimi dhe ato mund të falen. Por, nëse personi këmbëngul (vazhdon) në këso mëkatesh, edhe ato mund ta shkatërrojnë43.


___________________
Literatura:
1. Abdul Medzid Aziz Ez Zindani, Jednoca Stvoritelja,
2. Ahmed ibn Hanbel, El-Musned, V, Stamboll, 1992.
3. El-Askalani, Feth’ul-Bari, Bejrut, VIII.
4. El-Buharij, Sahih.
5. Et-Tirmidhij, Sunen.
6. El-Muslim, Sahih.
7. El-Kurtubij, El-Xhamiu’ul-ahkam’il- Kur’an, Vol. XII, pjesa 14, Kajro, 1976.
8. Imam Ebu Hanifeh, Fikh’ul-ekber, Zëri Islam, Prizren, 2005.
9. Frithjof Schuon, Dimenzije islama, Sara- jevë, 1996.
10. M. H. Kamali, Principles of Islamic Juri- sprudence, Cambridge, 1991.
11. John J. Esposito, The Oxford Dictionary of Islam, New York, 2003.
12. Mehmed Handzic, Izabrana djela, VI, Sarajevë, 1999.
13. Mewsu’at’ul-edjani, botimi I, Bejrut, 2001/1422.
14. Muhammed ibn Abdurrahman el-Hu- mejjis, Tahavijeva poslanica o islamskom vjerovanju, Zenica 1997.
15. Muhammed Jasin, Priroda covjeka u isla- mu, Sarajevë, 2003/ 1424.
16. Muhammed Kutub, Shkëndija pejgambe- rike, Shkup, 2002.
17. Nedzat Grabus (ed.), Uvod u nauku akai- da, libri 20, Sarajevë, 2005.
18. Safet Durguti, Akaid, temelji islamskog vjerovanja, Travnik, 1999. (nga ky libër është shfrytëzuar ideja për trajtimin e shprehjeve).
19. Syed Muhammad Naquib al-Attas, Islam i sekularizam, Sarajevë, 2003.
20. Takvim za 2008 g., Sarajevë, 2007.
21. Tevfik Muftic, Arapsko-srpsko-hrvatski rjecnik, I-II, Sarajevë, 1973.
22. Vehbi S. Gavoçi, Nyja e besimit sipas Tahaviut, Prishtinë, 1995.
23. Zbirka napisa,1, Zagreb, 1996.
24. Zuhdija Adilovic, Hasan Kafija Pruscak i njegovo djelo ‘Svjetlost istinske spoznaje o temeljima vjere’, Zenicë, 2004.


______________________
Fusnotat:
1. Tevfik Muftic, Arapsko-srpsko-hrvatski rjecnik, I-II, Sarajevë, 1973. Për këtë dhe shprehjet e tjera e kemi konsultuar këtë burim.
2. Imam Tahaviu mban qëndrimin se kontrata është bërë ndërmjet Allahut dhe Ademit a.s.. Sipas: Vehbi S. Gavoçi, Nyja e besimit sipas Ta- haviut, Prishtinë, 1995, fq. 78-79.
3. Muhammed ibn Abdurrahman el Humejjis, Ta- havijeva poslanica o islamskom vjerovanju, Zenica 1997, str: 48,49
4. Syed Muhammad Naquib al-Attas, islam i seku- larizam, Sarajevë, 2003, fq. 201.
5. Syed Muhammad Naquib al-Attas, islam i seku- larizam, Sarajevë, 2003, fq. 105.
6. Imam Ebu Hanifeh, Fikh’ul-ekber, Prizren, 2005, fq. 54-55.
7 .Zuhdija Adilovic, Hasan Kafija Pruscak i njego- vo djelo ‘Svjetlost istinske spoznaje o temelji- ma vjere’, Zenicë, 2004, fq. 152-153.
8. Abdul Medzid Aziz Ez Zindani, Jedno?a Stvoritelja, str: 336.
9 .Imam Ebu Hanifeh, Fikh’ul-ekber, Zëri Islam, Prizren, 2005, fq. 92.
10. Frithjof Schuon, Dimenzije islama, Sarajevë, 1996, fq. 91-92.
11. Për aspektet e shprehjes islam shih: Mewsu’a- t’ul-edjani, botimi I, Bejrut, 2001/1422, fq. 80- 82.
12. Gjerësisht: Frithjof Schuon, Dimenzije islama, Sarajevë, 1996, fq. 91-92.
13. Frithjof Schuon, Dimenzije islama, Sarajevë, 1996, fq. 92.
14. Abdul Med id Aziz Ez Zindani, Jednoca Stvoritelja, fq. 337 ose përkthimin shqip.
15. Mehmed Handzic, Izabrana djela, VI, Sara- jevë, 1999, fq. 374.
16. Imam Ebu Hanifeh, Fikh’ul-ekber, Zëri Islam, Prizren, 2005, fq. 78-79.
17. Një dijetar tjetër, Halid-i Bagdadi pohon: “Nuk ekziston pak apo shumë iman. Besimi që zvogë- lohet dhe zmadhohet nuk quhet iman, por para- shtrim dhe iluzion. Të kesh iman më të forte apo më të dobët domethënë të bëhet më shumë apo më pak ibadet.” SIpas: Imam Ebu Hanifeh, Fikh’ul-ekber, Zëri Islam, Prizren, 2005, fq. 79.
18. Abdul Med id Aziz Ez Zindani, Jednoca Stvoritelja, str: 337.
19. Frithjof Schuon, Dimenzije islama, Sarajevë, 1996, fq. 92.
20. Muhammed Kutub, Shkëndija pejgamberike, Shkup, 2002, fq. 93-110.
21. Sahihu-l-Buhari, op. cit., fq. 74.
22. Sahihu-l-Buhari, op. cit., fq. 74.
23. Mewsu’at’ul-edjani, botimi I, Bejrut, 2001/ 1422, fq. 47-48.
24. Në të drejtën pozitive njeriu është ai që kërkon, deri sa në të drejtën e sheriatit njeriu është ai nga i cili kërkohet (mutaleb) përgjegjësi, sepse ai është krijuar me qëllim që të jetë i obliguar (mukel-lef), të cilit diç do t’i urdhërohet dhe ndalohet .... Shih: Takvim za 2008 g., Sarajevë, 2007, fq. 79.
25. Shih: Muhammed Jasin, Priroda covjeka u is- lamu, Sarajevë, 2003/ 1424 , fq. 47-49.
26. El-Askalani, Feth’ul-Bari, Bejrut, VIII, fq. 198-199.
27. El-Kurtubij, El-Xhamiu’ul-ahkam’il-Kur’an, Vol. XII, pjesa 14, Kajro, 1976, fq. 27.
28. Sipas: Imam Ebu Hanifeh, Fikh’ul-ekber, Zëri Islam, Prizren, 2005, fq. 53.
29. Shih: Muhammed Jasin, Priroda covjeka u islamu, Sarajevë, 2003/ 1424 , fq. 47-48.
30. Nëse vdes një pasanik dhe atë e trashëgon djali 7 vjeçar, i cili pjekurinë seksuale e arrin në mo- shën 12 vjeçare dhe është përgjegjës në aspek- tin shpirtëror para sheriatit, por nuk është përgjegjës edhe për udhëheqjen e punëve finan- ciare për shkak të mospjekurisë intelektuale. Intelekti (akli) është kriteri kryesor për teklifin, sepse aftësia seksuale të çmendurin nuk e bën përgjegjës për veprimet e tij para sheriatit. Shih gjerësisht: Muhammed Jasin, Priroda covjeka u islamu, Sarajevë, 2003/ 1424, fq. 138 e tutje.
Shih edhe: M. H. Kamali, Principles of Islamic Jurisprudence, Cambridge, 1991, fq. 351-352.
31. Nedzat Grabus, El-Bagdadijevo ucenje o tem- eljima imana (Fi usul-il-iman), në: Uvod u nau- ku akaida, libri 20, Sarajevë, 2005, fq. 52 e tutje.
32. Shih: Mewsu’at’ul-edjani, botimi I, Bejrut, 2001/1422, fq. 254-255.
33. Enes Karic, Semantika Kur’ana, Sarajevë, 1998, fq. 336-337. Shih gjerësisht faqet: 33- 347.
34. Shih: Muhammed Jasin, Priroda covjeka u is- lamu, Sarajevë, 2003/ 1424, fq. 24.
35. Imam Ebu Hanifeh, Fikh’ul-ekber, Zëri Islam, Prizren, 2005, fq. 80.
36. Sipas: Imam Ebu Hanifeh, Fikh’ul-ekber, Zëri Islam, Prizren, 2005, fq. 80.
37. Shih: Enes Karic, Semantika Kur’ana, Sara- jevë, 1998, fq. 334-335.
38. Enes Karic, Semantika Kur’ana, Sarajevë, 1998, fq. 350-351.
39. Enes Karic, Semantika Kur’ana, Sarajevë, 1998, fq. 94-95.
40. Enes Karic, Semantika Kur’ana, Sarajevë, 1998, fq. 130-131.
41. Disa edhe pse besojnë, janë arrogantë, mosbi- ndës dhe rebelues dhe kjo nuk është garanci se njeriu do të përfitojë mëshirën e Zotit. Pikërisht, Iblisi pati pranuar Zotin, por ishte shpërfillës dhe arrogant në besimin e tij dhe tregon se ai është shembull tipik i besimtarit pa bindje. Ose krahas bindjes ndaj Zotit, personi i caktuar ka edhe parime këmbëngulëse ndaj ndonjë tradite apo ideje. Shih: Syed Muhammad Naquib al- Attas, islam i sekularizam, Sarajevë, 2003, fq.109-110.
42. John J. Esposito, The Oxford Dictionary of Islam, New York, 2003, fq. 312.
43. El-Buharij, Feraiz, 29. El-Muslim, Iman, 27.
44. El-Buharij, Ejman, 7. Et-Tirmidhij, Iman, 16.
45. Zbirka napisa 1, Zagreb 1996, fq. 277.
46. Mehmed Handzic, Izabrana djela, VI, Sara- jevë, 1999, fq. 376.
47. Ahmed ibn Hanbel, El-Musned, V, Stamboll, 1992, fq. 428, 429.
48. Mewsu’at’ul-edjani, botimi I, Bejrut, 2001/1422, fq. 410-411.
49. Mehmed Handzic, Izabrana djela, VI, Saraje- vë, 1999, fq. 375-376.


Na ndiqni

Lexoni lajmet më të fundit nga rrjetet tona sociale!

Video

Pak, por e vazhdueshme