Tema

Pyetja: Nëpër rrjetet sociale shpërndahen thirrje për të përcaktuar kohë për të bërë adhurim me qëllim që të largohet sprova, fjala vjen, të caktohet një ditë që do të agjërohet, një natë që do të kalohet duke falur namaz, apo orë kur do të bëhet lutje për falje. Për këtë pyesim se a lejohet të veprohet në këtë mënyrë, apo kjo formë e lutjes është e ndaluar për shkak se është risi në fe - bidat?

Tregon Aishja r.a. se i Dërguari i Allahut s.a.v.s. ka thënë:

Islami është feja e të vërtetës, të mirës dhe të bukurës, ngase është i vërtetë absolutisht, i mirë në tërësi dhe i tëri i bukur. Në të nuk ka të kotë, nuk ka të keqe dhe nuk ka të shëmtuar. Ndërsa në fetë tjera përzihet e vërteta me të kotën, e mira me të keqen dhe e bukura me të shëmtuarën.

Meqenëse Syneti i Muhamedit a.s. ka diapazon shumë të gjerë, respektimi i tij do të thotë respektim i fesë, pa marrë parasysh se a ndërlidhet çështja e respektimit me gjërat primare apo me ato më pak të rëndësishme, sepse feja është tërësi që nuk pjesëtohet, prandaj edhe duhet të pasohet dhe të praktikohet si tërësi.

Është e pamundur të llogaritet dhe të shikohet ndonjë fjalë, bile edhe germë e vendosur në Kuranin Famëlartë, që të jetë nga ndonjë burim tjetër përveç Allahut xh.sh. Ti shohim së bashku disa nga llojet e mrekullive të "El Fatihas":

Pesë gjërat, që e shkatërrojnë zemrën janë:

Ji i/e sinqertë. A ke rënë në grackë? A je i/e lumtur me mënyrën se si dukesh?

Allahu i Madhërishëm në Kuranin fisnik urdhëron e thotë:
“Dhe lexoju atyre tregimin e atij që i patëm dhënë dituritë Tona, ndërsa ai u zhvesh prej tyre dhe atëherë atë e shoqëroi shejtani dhe kështu ai u bë prej të humburve. E sikur të donim Ne, do ta ngrinim lartë me atë (dituri), por ai nuk iu largua tokës (dynjasë) dhe shkoi pas epshit të vet. Shembulli i tij është si ai i qenit, të cilin nëse e përzë ai e nxjerr gjuhën, por po edhe nëse nuk e përzë ai sërish e nxjerr gjuhën. Ky është shembulli i atyre që i konsideruan të rreme argumentet Tona. Ti rrëfe tregimet (ymetit tënd) në mënyrë që ata të mendojnë.” (El A’ërafë 175-176)

(Sidomos për ata që e mësojnë tërë Kur‘anin përmendsh, hifz)

Është mahnitës fakti se, Zoti zgjodhi që fjala e parë me të cilën do të përcillej Islami, feja e vetme e pranuar tek Zoti, e vlefshme për të gjithë kombet dhe kohërat, filloi pikërisht me fjalen: Lexo!

Qysh prej se Allahu i Lartëmadhëruar e bëri të ndaluar konsumimin e pijeve alkoolike në formën përfundimtare, janë hequr që të gjitha dilemat e dijetarëve islamë rreth normës së tij, ngase që të gjithë njëzëri pohojnë se çdo pije dehëse është e ndaluar për konsumim qoftë ajo sasi e madhe apo e vogël.

Dita e xhuma është një ditë e përmendur dhe e pasqyruar detajisht në burimet kredibile islame. Allahu, në librin e Tij - Kuran, pastaj edhe Muhamedi s.a.v.s. në hadithet e tij, i dhanë hapësirë të denjë, duke e shtjelluar mirëfilli gjithë atë që ndërlidhet me një ditë të veçantë siç është dita e xhuma.

Si shenjë e përkushtimit të njeriut ndaj namazit të tij është edhe kujdesi i tij që të marrë abdes para namazit në formën dhe mënyrën e mirëfilltë siç është përcaktuar nga Ligjvënësi i Urtë.

E para: Llojet e moralit nga aspekti:
të lindura ose të fituara

Duhet të ndodhin ngjarje tunduese e të ballafaqohemi me sfida të rënda që ne të gjejmë arsye e të kthehemi në literaturën e bujshme juridike islame për t'u mahnitur pastaj me mendjeprehtësinë, urtësinë dhe largëpamësinë e kolosëve tanë të famshëm të jurisprudencës islame.

Lidhja e moralit dhe bindjes është shumë e ngushtë. Për këtë arsye Allahu xh.sh. në të shumtën e rasteve bën ndërlidhje mes imanit-besimit dhe veprës së mirë, ku morali konsiderohet si shtyllë esenciale e besimit. Besimi pa moral është sikurse pema pa hije dhe fruta. Ndërsa, sa i përket ndërlidhjes së moralit me anën legjislative-sheriatin, është për arsye se pjesë të sheriatit janë adhurimet-ibadetet dhe, gjithashtu, edhe bashkëveprimi ndërmjet njerëzve, dhe si rezultat i bërjes së adhurimeve patjetër rrjedh edhe morali i mirë, nëse myslimani i kryen ato sipas formës dhe mënyrës së kërkuar

Pejgamberi a.s ka thënë: «Sikur ta dinte ai që kalon para atij që falet për masën e mëkatit, do të ishte më mirë për të të priste dyzet sesa të kalonte para tij, Ebu En-Nadr thotë: Nuk e di a ka thënë dyzet ditë, apo dyzet muaj, apo dyzet vite»

Xhamia është vendi më i dashur i Allahut. Në të bashkohen zemrat e besimtarëve, zbret mëshira e Zotit zbresin melaqet. Ajo është kalaja e besimit dhe shtëpia e çdo të devotshmi

Zemrat tona, imanin dhe shpirtin tonë e shkatërrojnë bisedat boshe, bisedat e padobishme dhe të folurit e panevojshëm, thashethemet, përcjellja e fjalëve të huaja, sjellja e të metave të tjerëve dhe mangësive, rrëfimi pafund për gjërat që nuk kanë kurrfarë dobie as të dynjasë e as të ahiretit.

Video

Pjesë nga fjalimi i Myftiut të Kosovës, Naim ef. Tërnava për luftën e UÇK-së

Na ndiqni

Lexoni lajmet më të fundit nga rrjetet tona sociale!