Edukimi i fëmijëve, përgjegjësitë dhe sfidat e prindërve

Të edukosh si duhet një fëmijë, do të thotë të sigurosh një të ardhme të mirë për të dhe shoqërinë e atij vendi.

Shkolla e parë në të cilën edukohet fëmiu është shtëpia e tij, andaj është e rëndësishme që natyra e prindërve të jetë gjithmonë e butë, fisnike dhe e afërt.

Në aspektin e edukimit të fëmijëve familjet shqiptare ballafaqohen me sfida e mangësi të ndryshme.

Mënyra e edukimit të fëmijëve ndryshon nga familjet dhe si rrjedhojë klasifikohen disa tipe të prindërimitArtikulli i kaluar
Familja dhe Islami
Artikulli radhës
Familja, trungu i shoqërisë