Shkrime Autoriale

“Llogarite vetveten para se të llogaritesh”. (Omeri r.a.)

("Lutu: All-llahumme falja Jote është më e gjerë se gjynahet e mia...") "Është obligim në besimin tonë shpresa e madhe në mëshirën dhe faljen e All-llahut…"[1]

Me shpalljen e pavarësisë së Kosovës më 17 shkurt 2008 dhe me njohjen e saj nga vendet më të fuqishme të botës, u arrit edhe synimi i shqiptareve për shtetbërje.

Shëmbëlltyra e Pejgamberit sal-lallahu alejhi ve sel-lem, ka qenë figura qëndrore jo vetëm në historiografinë islame, por edhe në atë botërore në përgjithësi.

Kur dikush të ndal në rrugë dhe të shan prindërit i tilli as nuk mund të konsiderohet i kulturuar as artist e as i qytetëruar

Ardhja nga mosqenia ёshtё e kushtёzuar nga mosqenia e mosqenies gjegjёsisht nga pёrjetёsia dhe pёrjetёsia nuk mund tё pёrjetohet pa njё qenie tё pёrjetshme qё pёrjetёsisё i jep kuptim.

Në të drejtën humanitare, ka pakë të dhëna qe i japin kuptim këtij sistemi juridik, që i përket ekskluzivisht Konflikteve të armatosura të karakterit ndërkombëtar ose jondërkombëtare.

Nëse i referohemi historisë, femrën do të gjejmë të mbuluar në kultura dhe civilizime të ndryshme. Kjo ngase modestia ka qenë normë në botë deri vonë, por kohëve të fundit gjendja ka ndryshuar.

Parimi paraqet një përfundim të përgjithshëm i cili del nga njohja e një gjëje dhe që vihet në themel të një teorie, shkence apo të një botëkuptimi.

Ulemaja e gjallë është zëvendësuar me libra islamë të pajetë. Sikundër që librat islamë paraqesin shkronja të vdekura mbi letër, ashtu edhe besimi ynë është bërë petk i pajetë mbi trupin tonë. Të pajetë janë bërë edhe mësuesi / alimi edhe nxënësi / talibi.

Një psikopat i dukej vetja sikur është zoti. Vizitohet nga një psikiatër. Psikiatri: Me që është hera e parë që po takohemi, më thuaj gjithçka nga e para ? Psikopati: Në fillim e krijova qiellin dhe tokën ... .(1)

"Dhe thuaj: Erdhi e Vërteta dhe u zhduk gënjeshtra. Vërtet, gënjeshtra është e destinuar për tu zhdukur. " (Kur'ani, El Isra: 81)