Kerko

Visar Koshi

S’ka dyshim se Allahu xh,sh ka krijuar çdo gjë në formën më të përsosur dhe se çdo krijese ia ka caktuar orbitat lëvizëse dhe funksionet e saj.

Besnikëria e vërtetë ndaj atdheut

Njeriu përveç gjuhës së tij ka mësuar në mënyrë instiktive të përdorë me të njëjtën mënyrë edhe një gjuhë tjetër, atë që quajmë Gjuhën e Trupit.

Është transmetuar nga Pejgamberi a.s. se një dite e ka dëgjuar sahabiun e nderuar Ebu Musa El-Esh`ariun duke lexuar Kur`an dhe mësoi-kuptoi Pejgamberi a.s. leximin e tij me një zë të bukur dhe këndim të këndshëm

Në Kur’anin Famëlartë ekziston një kaptinë që besimtari e lexon çdo ditë, ne çdo namaz të tij, dhe në çdo rekatë. Kaptina në fjalë quhet El-Fatiha, apo siç njihet ndryshe Ummul Kur’an.

Vetëvrasja është një nga mëkatet më të mëdha, e cila, sipas disa dijetarëve islamikë, zhvlerëson Islamin dhe besimin e individit.

Shumë zbulime të fundit të bëra nga shkenca moderne janë përmendur në Kur'an, të shpallura mbi 1.400 vjet më parë.

Humanizmi është ndjenjë e lartë dhe dashuri e thellë ndaj njerëzve, kujdes për mirëqenien e njerëzve, qëndrim njerëzor.

Fëmijët e sotëm janë shpresa e të nesërmes. Fëmijëria është guri esencial në ndërtimin e formimit të besimit, në pranimin e vlerave të larta dhe në përgatitjen e natyrshmërisë së fëmiut për pranimin e besimit të shëndoshë sikurse ka thënë i Dërguari i Allahut: “Çdo fëmijë lindë në natyrshmërinë e tij.”

Falënderimet i takojnë vetem Allahut xh.sh., ndërsa përshëndetjet qofshin mbi zotëriun tonë, Muhammedin a.s., familjen, shokët dhe mbare pasuesit e tij deri ne perjetesi!