Muhamedi a.s krijesa më e dashur e Allahut xh.sh


Zoti i Madhërishëm thotë: “Çka t'ju japë Pejgamberi, atë merrni, e çka t'ju ndalojë, përmbanju dhe kini frikë Allahun, se Allahu është ndëshkues i ashpër.” ( Hashr 7 )
Muhamedi a.s thotë: “Të gjithë ju do të hyni në Xhenet, përveç atij që refuzon.”, “Po kush është ai që refuzon?!” e pyetën. Ai u përgjigj: “Ai që më bindet mua do të hyjë në Xhenet, ndërsa ai që nuk më bindet, është ai që refuzon të hyjë në Xhenet.” ( Buhariu )
Rahmeti dhe bereqeti i Allahut qoftë mbi familjen e tij, shokët e tij, si dhe mbi të gjithë pasuesit e tij.
Krijesa më re dashur e Allahut ishte Muhamed ibn Abdullah ibn Abdulmutalib el-Hashimij el-Kurejshij, ishte arab prejardhje nga Ismaili a.s i biri i Ibrahimit a.s, ishte rob dhe i Dërguari i Zotit të Madhërishëm.
Muhamedi a.s ishte i martuar dhe kishte 6 fëmijë; 2 djem dhe 4 vajza,
Këta dy djem quheshin Ibrahim dhe Kasim, që të dy vdiqën pa i mbushur dy vjet të plota, kurse vajzat quheshin Umi Kulthum, Zejnebe, Rukaje dhe Fatime ( kënaqësia e Allahut qoftë mbi to).
Do të cekim disa nga mirësitë që iu dhanë Muhamedit a.s, dhe që dëshmon se më të vërtet Allahu e deshi më së shumti nga të gjitha krijesat, këto mirësi ishin:
1.) Zoti e dërgoi për gjithë njerëzimin, pa dallim nacionaliteti, kombësie, ngjyre apo race. Për këtë gjë Allahu xh.sh thotë:
“Ai, që ia shpalli Furkanin (Kuranin, dallues të së vërtetës nga e pavërteta) robit të vet (Muhamedit) që të bëhet pejgamber i botës (këshillues), është i madhëruar.” ( Furkan 1 )
2.) I kishte gjeneratën më të ndritshme rreth vetës, Allahu xh.sh thotë:
“Shpërblimi për ta te Zoti i tyre janë: vendet në xhennete nëpër të cilët burojnë lumenj, e aty janë përgjithmonë, pa këputur. Allahu është i kënaqur ndaj tyre, e edhe ata janë të kënaqur prej Tij. E ky është për atë, që i ka pasur dronë Zotit të vet.” ( Bejine 8 )
3.) Muhamedit a.s i është dhënë një burim uji, e është i veçantë në Xhenet që quhet Kevther, ku Zoti xh.sh thotë:
“Ne, vërtet, të dhamë ty Kevtherin.” ( Kevther 1 )
4.) Zoti xh.sh atë e mbështeti me mrekulli, e i dha kryemrekullin Kuranin që është mrekulli deri në fundin e kësaj bote dhe e ngriti mbi pejgamberët e tjerë, për Kuranin Allahu xh.sh thotë:
“Ky është libri që nuk ka dyshim në te (sepse është prej Allahut) është udhëzues për ata që janë të devotshëm.” ( Bekare 2 )
5.) Zoti xh.sh ia dhuroi Mekami Mahmudin (Vend i nderuar në Xhenet), për këtë Zoti thotë:
“Dhe në një pjesë të natës zgjohu me të (me Kuranin - namazin), është e sigurt se Zoti yt do të ngrejë ty në një vend të lavdishëm.” ( Isra’ 79 )
6.) Mëshirë për të gjitha krijesat, Allahu thotë:
”E Ne të dërguam ty (Muhamed) vetëm si mëshirë për të gjitha krijesat.”
(Enbija 107 )
7.) Ia bëri namazin e xhumasë obligim një herë gjatë javës, si namaz më me vlerë dhe më specifik gjatë gjitha namazeve javore, pejgamberët e mëparshëm me umetet e tyre nuk kishin obligim ekstra të veçantë për ibadet, sikur që e kanë myslimanët namazin në ditën e xhumasë, Allahu xh.sh thotë:
“O ju që besuat, kur bëhet thirrja për namaz, ditën e xhumasë, ecni shpejtë për aty ku përmendet Allahu (dëgjojeni hutben, faleni namazin), e lini shitblerjen, kjo është shumë më e dobishme për ju nëse jeni që e dini.”
( Xhuma 9 )
8.) Për shkak se jemi pasues të rrugës së Muhamedit a.s, jemi umeti më i favorizuar se të gjitha umetet para nesh, Allahu xh.sh thotë:
“Ju jeni populli më i dobishëm, i ardhur për të mirën e njerëzve, ...”
( Ali Imran 110 )
9.) Është i përmendur ma shumë në Kuran më emra respektues se sa që Zoti e ka përmend me emër të përveçëm Muhamed, Zoti i Madhërishëm asnjëherë nuk e ka thirr me emër o Muhamed, por e ka thirr më emra respektues e nderues si: O i Dërguar, O Pejgamber. Muhamedi a.s është përmendur në Kuran 5 herë; 4 herë me emrin Muhamed dhe 1 herë me emrin Ahmed. Ka urtësi të shumta që është përmendur vetëm 5 herë, një ndër to është se 5 herë në ditë i është bërë obligim namazi, 5 herë shtylla bazë të islamit, ... etj
10.) Është pejgamber i fundit i dërguar nga Allahu xh.sh, Allahu xh.sh thotë: “Muhamedi nuk ka qenë babai i asnjërit prej burrave tuaj por ai ishte i dërguari i Allahut dhe vulë e të gjithë pejgamberëve, e Allahu është i dijshëm për çdo send.” ( Ahzab 40 )
Muhamedi a.s ka thënë: “Jam dalluar nga pejgamberët e tjerë më gjashtë gjëra:
a.) Më është dhënë oratoria në të folur,
b.) Kam triumfuar duke ua frikën armiqve,
c.) Më është lejuar marrja e plaçkës së luftës,
d.) Toka më është bërë xhami dhe e pastër,
e.) Jam dërguar tek të gjithë krijesat, dhe
f.) Me mua mbyllet pejgamberia.”

Për në fund dua të ju them që ka edhe shumë mirësi të tjera që i janë dhënë Muhamedit a.s, dhe e falënderojmë Allahun që na ka nderuar, dalluar e privilegjuar që na ka bërë pasues të rrugës së tij.


Na ndiqni

Lexoni lajmet më të fundit nga rrjetet tona sociale!

Video

Program fetar dedikuar ardhjes së Muhamedit a.s. si mëshirë për botën