Shkrime Autoriale

Një person rrinte ndalur në një vend të populluar urban, shihte se si bota në pa mbarim dhe në pa ndalesë vraponte tmerrësisht përreth tij pa e pyetur, veç duke rëndur e duke mos e pritur.

Sado larg që të shkojmë në të kaluarën e njeriut, në periudhat e qytetërimit të tij, si dhe në etapat e nivelit më të ulët të zhvillimit të tij shoqëror, gjithnjë do të hasim në gjurmët e mendimit fetar.

Falënderimi dhe lavdërimet qofshin për Allahun (xh.sh) Krijuesin e gjithësisë përshëndetjet dhe salavatet qofshin mbi të Dërguarin e tij Muhamedin (s.a.a.s).

Lavdia dhe falënderimi qoftë për Allahun e plotfuqishëm, prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje prej të Madhit Zot nga veprimet e këqija të shpirtit tonë dhe nga mëkatimet në punët tona. Atë që Allahu e udhëzon në rrugën e drejtë nuk ka kush t‘a devijojë dhe atë që Allahu me drejtësinë dhe urtësinë e Tij e lë në lajthitje nuk ka kush t‘a udhëzojë. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar më të drejtë përveç Allahut, një i vetëm, pa rival dhe dëshmoj se Muhammedi (s.a.w.s) është rob dhe i dërguar i Tij.

Viteve të fundit bota po ballafaqohet me katastrofa të ndryshme natyrore: tërmete të mëdha shkatërruese, erëra të jashtëzakonshme, vërshime të shumta, vapa të papërballueshme, paraqitje të sëmundjeve të ndryshme të panjohura te njerëzit, kafshët e bimët, luftërat e shumta dhe vdekja e njerëzve të pafajshëm etj. etj.

Të gjithë jemi dëshmitarë të ndryshimeve drastike që shoqëria jonë po përjeton për sa i përket mënyrës së të jetuarit, të menduarit, të folurit...

“Llogarite vetveten para se të llogaritesh”. (Omeri r.a.)

("Lutu: All-llahumme falja Jote është më e gjerë se gjynahet e mia...") "Është obligim në besimin tonë shpresa e madhe në mëshirën dhe faljen e All-llahut…"[1]

Shëmbëlltyra e Pejgamberit sal-lallahu alejhi ve sel-lem, ka qenë figura qëndrore jo vetëm në historiografinë islame, por edhe në atë botërore në përgjithësi.

Në të drejtën humanitare, ka pakë të dhëna qe i japin kuptim këtij sistemi juridik, që i përket ekskluzivisht Konflikteve të armatosura të karakterit ndërkombëtar ose jondërkombëtare.

Nëse i referohemi historisë, femrën do të gjejmë të mbuluar në kultura dhe civilizime të ndryshme. Kjo ngase modestia ka qenë normë në botë deri vonë, por kohëve të fundit gjendja ka ndryshuar.

Ulemaja e gjallë është zëvendësuar me libra islamë të pajetë. Sikundër që librat islamë paraqesin shkronja të vdekura mbi letër, ashtu edhe besimi ynë është bërë petk i pajetë mbi trupin tonë. Të pajetë janë bërë edhe mësuesi / alimi edhe nxënësi / talibi.