Tema

Në çka shikon zemra jote?

Lëre pas vetit farën e ndershme të mbjellur

Njerëzit mund të shfaqin moral të lartë, nëse çdo gjë shkon siç duhet në bollëk, nëse kanë shëndet të mirë dhe nevojat i kanë të plotësuara. Por, shfaqja e cilësive të larta morale në kohët e vështirësive, apo trajtimi i mirë i të tjerëve derisa është i fyer nga shpifje të rënda, janë dukuri të përgjigjes me të mirë ndaj së ligës.

Kurani famëlartë si libër hyjnor shpallur mbi Muhamedin a.s., në brendësi të tij përmban çdo gjë që ndërlidhet me njeriun

"Nëse ju nuk e ndihmoni atë (Muhamedin), e po Allahu e ka ndihmuar ditën kur atë e dëbuan mohuesit vetë të dytin, kur ishin në shpellë e ai po i thoshte shokut të vetë (Ebu Bekrit): "Mos u mërzit, se Allahu është vërtetë me ne!" Atëherë, Allahu zbriti qetësinë e Vet mbi të, e ndihmoi me një ushtri që ju nuk e patë (melaqesh) dhe bëri që fjala e jobesimtarëve të jetë më e poshtëruara, kurse Fjala e Allahut, ajo të jetë më e lartësuara. Vërtetë Allahu është i Plotfuqishëm dhe i Urtë." (Kuran, Tevbe, 40)

Fjala Hixhret është një shprehje që të shumtën e rasteve tek njerëzit nënkupton emigrimin prej një vendi në një vend tjetër me qëllim të fitimit të pasurisë ose me qëllim të një jete me një standard më të mirë.

Çdo gjë e bukur në fenë tonë është mësimi, ndërsa çdo gjë, bile edhe ndodhia më e vogël nga e kaluarja e jonë e shkëlqyer është leksion me vlerë floriri.

Sa kemi nevojë që, kur ta presim vitin e ri hixhri dhe të përfundojmë vitin e kaluar hixhri, të ndalemi e të mendojmë për këtë ngjarje madhështore, për ngjarjen e shpërnguljes së Pejgamberit a.s., të cilën ashabët (shokët e Pejgamberit a.s.) e kanë konsideruar fillimi i historisë së Ymetit.

Umeri r.a. ka qenë personalitet i fuqishëm dhe autoritativ. Ndaj tij ndienin respekt burra, gra e fëmijë, madje edhe vetë shejtani.

Allahu xh.sh. thotë:

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshiruesitl

• Pyetja: Nëse vërtetohet se unë kam qenë i infektuar me virusin Korona, dhe pastaj infeksionin tim ia kam transferuar edhe dikuj tjetër, a konsiderohet si vrasje në tentativë, apo vrasje me gabim, dhe nga aspekti fetar, çka jam i obliguar të bëj?

Janë bërë shumë kërkime në lidhje me dëmet e internetit dhe janë treguar shumë histori të cilat kanë një pjesë të madhe të së vërtetës. Tashmë interneti është pjesëtari i padëshiruar i familjeve.

Libri i njohur si “Sahihu i Buhariut” është përmbledhja e haditheve të sakta, më e pranuara prej dijetarëve myslimanë, prandaj edhe llogaritet si libri kryesor dhe më i saktë në lëminë e hadithit.

Falënderimi i takon Allahut, Zotit te botëve, salavatet dhe selamet qofshin mbi të Dërguarin Muhamed, familjen, shokët dhe mbi të githë ndjekësit e rrugës së tij.

Durimi, në raport me veprën (adhurimin), është sikur koka me trupin. Ai, si cilësi e mirë, apo qëndrim pozitiv psikologjik (siç e cilësojnë disa) është nga dhuratat më të çmuara që i jepet myslimanit

All-llahu i Madhërishëm në Kur'anin fisnik urdhëron e thotë:

• Pyetja: A janë viruset dhe fatkeqësitë ndëshkim nga Allahu për njerëzit?

"Po kështu me urdhrin tonë Ne të shpallëm ty shpirtin (Kuranin). Ti nuk ke ditur çka është libri (Kurani) as ç'është besimi, por Ne atë e bëmë dritë me të cilën e vëmë në rrugë të drejtë atë që dëshirojmë prej robërve tanë, Në të vërtetë) edhe ti udhëzon për në rrugën e drejtë, (Esh Shura, 25)

Video

Pjesë nga fjalimi i Myftiut të Kosovës, Naim ef. Tërnava për luftën e UÇK-së

Na ndiqni

Lexoni lajmet më të fundit nga rrjetet tona sociale!