Familja

Jeta bashkëshortore përveçqë është një etapë jete që lumturon çiftin, u mundëson atyre prehje dhe qetësi, shoqërohet me dashuri, bashkëpunimi dhe mirëkuptim.

Zemra e fëmijëve është një perlë e pastër, ku asgjë nuk është e gdhendur në të.

Dr. Jusuf El-Kardavi

Sistemi shoqëror në Islam është i përkufizuar në atë mënyrë që ai të kuptohet si ruajtës i racës njerëzore nga shfarosja, një derë komunikimi mes vete, një ndihmë për pastërti e virtyt dhe një anije e sigurisë në det.

Marrëdhëniet familjare luajnë rol të madh në forcimin dhe qëndrueshmërinë e lidhjes së anëtarëve të familjes dhe ka një ndikim në zhvillimin dhe formimin emocional të fëmijës.

Përpjekja për realizimin e kërkesave të fëmijës është gjë e domosdoshme dhe shumë e rëndësishme për një zhvillim sa më të mirë të fëmijës në të gjitha aspektet.

Edukimi i fëmijëve ka një rol të pazëvendësueshëm në edukimin e një shoqërie, sepse ata janë ardhmëria e saj dhe ardhmëria e një vendi. Shkolla e parë në të cilën edukohet fëmija, është shtëpia e tij, ose më konkretisht, prindërit e tij, prandaj në mendjen e tij të pastër nguliten fotografitë e para të edukatës konkrete, të cilat i sheh dhe i përjeton në familjen e tij.

“Hyrje në bashkëshortësi

Në shkrimin paraprak kam folur për testamentin e përfitimeve dhe mënyrën e realizimit të testamentit. Në këtë punim do të flasim për testamentin për të afërmit që nuk trashëgojnë, për çështjet për të cilat është mirë të lihet testamenti, për ekzekutuesin e testamentit si dhe për rastet kur testamenti shpallet i pavlefshëm.

Dr. Muhamed Seid Ramadan El-butij

Në shkrimin paraprak kemi folur për ruknet, -shtyllat e testamentit dhe kushtet e tij. Në këtë punim do të flasim për testamentin në përfitime dhe mënyrën e realizimit të testamentit.

Çfarë kuptojmë me përmbajtje të edukatës familjare?

Pranimi i ofertës-testamentit nuk kushtëzohet që të ndodhë – të bëhet menjëherë pas vdekjes së testamentlënësit; pranimi i testamentit mund të bëhet edhe pas një kohe të caktuar pas vdekjes së testamentlënësit

Kush dëshiron t’i rritet kapitalit në llogarinë bankare, duhet të kërkojë mënyra për zhvillimin dhe rritjen e kapitalit të tij.

Testamenti është një fenomen shumë i vjetër, ai njihet qysh nga kohët e lashta. Testamenti ekzistonte edhe te grekët, romakët, kinezët, egjiptasit e vjetër etj.. Ai zbatohej edhe tek arabët në kohën e injorancës.

Një ndër përgjegjësitë që ka njeriu është edhe edukimi i fëmijëve.

Mr. Sabri Jonuzi

Besimtarët e devotshëm e duan hixhabin për vajzat e tyre dhe janë shumë kureshtarë që, jo vetëm të mbulohen ato, por edhe të lidhën shpirtërisht me veprat e mira.

"Ne e kemi obliguar njeriun të sillet mirë ndaj prindërve të vet..." (Ankebut, 8)