Familja

“Hyrje në bashkëshortësi

Në shkrimin paraprak kam folur për testamentin e përfitimeve dhe mënyrën e realizimit të testamentit. Në këtë punim do të flasim për testamentin për të afërmit që nuk trashëgojnë, për çështjet për të cilat është mirë të lihet testamenti, për ekzekutuesin e testamentit si dhe për rastet kur testamenti shpallet i pavlefshëm.

Dr. Muhamed Seid Ramadan El-butij

Në shkrimin paraprak kemi folur për ruknet, -shtyllat e testamentit dhe kushtet e tij. Në këtë punim do të flasim për testamentin në përfitime dhe mënyrën e realizimit të testamentit.

Çfarë kuptojmë me përmbajtje të edukatës familjare?

Pranimi i ofertës-testamentit nuk kushtëzohet që të ndodhë – të bëhet menjëherë pas vdekjes së testamentlënësit; pranimi i testamentit mund të bëhet edhe pas një kohe të caktuar pas vdekjes së testamentlënësit

Kush dëshiron t’i rritet kapitalit në llogarinë bankare, duhet të kërkojë mënyra për zhvillimin dhe rritjen e kapitalit të tij.

Testamenti është një fenomen shumë i vjetër, ai njihet qysh nga kohët e lashta. Testamenti ekzistonte edhe te grekët, romakët, kinezët, egjiptasit e vjetër etj.. Ai zbatohej edhe tek arabët në kohën e injorancës.

Një ndër përgjegjësitë që ka njeriu është edhe edukimi i fëmijëve.

Mr. Sabri Jonuzi

Besimtarët e devotshëm e duan hixhabin për vajzat e tyre dhe janë shumë kureshtarë që, jo vetëm të mbulohen ato, por edhe të lidhën shpirtërisht me veprat e mira.

"Ne e kemi obliguar njeriun të sillet mirë ndaj prindërve të vet..." (Ankebut, 8)

Familja kosovare nga dekada në dekadë ka pësuar një ndryshim të madh strukturor dhe filozofik.

Përfitimi dhe dobitë e familjes nga interneti dhe përdorimi i tij janë të pamohueshme, por, në rast shpërdorimi, ai mund të jetë i rrezikshëm dhe me pasoja të mëdha për të, andaj, në vijim, keni disa nga rregullat e përdorimit të duhur të tij:

Dr. Hasan Shemsi Basha

Pyetja nga titulli mund të duket jo e zakonshme dhe e çuditshme për shumicën prej nesh, dhe padyshim do të thoshim: "Natyrisht, shtëpia ime është shtëpi islame!?

Shprehja el-hadanetu, në kuptimin etimologjik do të thotë përkujdesje, edukim, ndërsa në shkencën e fikut, me përkujdesjen dhe edukimin e fëmijës (el-hadanetu) kuptohet: "Edukimi dhe përkujdesja e fëmijës për atë që ka të drejtë të kryej këtë obligim".

Si ndodhë koordinimi mes bashkëshortëve ndaj planifikimit familjar (shtimit të familjes), Ndërhyrja e të afërmve (nënave), në çështjen e koordinimit të familjes, mes bashkëshortëve, Mendimi mbi planifikimin e caktuar, me qëllim të edukatës së pastër.

Burim Bibaj

Video

APEL PËR NDIHMË për familjen 6 anëtarëshe nga Demjani, Gjakovë

Na ndiqni

Lexoni lajmet më të fundit nga rrjetet tona sociale!