Këshilli i Bashkësisë Islame në Gjakovë mbajti sot mbledhjen e radhës


Këshilli i Bashkësisë Islame në Gjakovë, mbajti sot mbledhjen e regullt, të cilën e hapi dhe e kryesoi kryetari Dr. Valon ef.Myrta

Në këtë mbledhje Këshilli në rend të ditës pati leximin dhe aprovimin e procesverbalit nga mbledhja e kaluar, shqyrtimin dhe aprovimin e Llogarisë përfundimtare të KBIGJ-së për vitin 2022, si dhe shqyrtimin e propozimeve lidhur me draft kushtetutën e re të BIK-ut.

Më pas Këshilli shqyrtoi disa lëndë dhe kërkesa në kompetencë të tij, me ç’rast edhe u morën vendimet e duhura në bazë të kompetencave që i takojnë.