Tema

Të përshkruash vetëm 24 orë, d.m.th. një ditë nga jeta e ndonjë individi, nuk do të mjaftonte plotësisht që vetëm nëpërmjet kësaj ta njohim atë individ, kjo ngase thuaja se asnjë ditë nuk përjetohet njëjtë sikur dita tjetër.

Muhamedi a.s. lindi në Mekë, më 20 prill 570, më 12 Rebiul-Evel.

Dashuria dhe respekti i njeriut për dikë varet nga ajo çka përfiton prej tij, dhe duke qenë se Pejgamberi a.s. është mirëbërësi më i madh i njerëzimit, çdo mysliman ushqen për të dashurinë më të thellë. Ja se si na e përshkruan Allahu i Lartmadhëruar statusin e Muhamedit a.s.: "Thuaj: Nëse e doni Allahun, atëherë ejani pas meje që Allahu t'ju dojë ...!" (Ali Imran, 31).

Le të tregojmë me shembull se mund të jetë ndryshe

Koha në gjuhën Arabe quhet “vakt”,dhe rrjedh nga fjala “vekate-jekitu”, që do të thotë vendosje e kohës, caktimi i kohës. Fjala “vakt” si një emër do të thotë koha, afat etj. dhe shumësi i kësaj fjale është evkat.

• Pyetja: Ku e shihni funksionin dhe pozitën e fesë në raport me përhapjen dhe implikimet e virusit Korona?

Paramendoni sesi është ndier Ebu Bekri, r.a., kur Pejgamberi, s.a.v.s., para sahabëve tha

Falënderimet i takojnë Allahut ndërsa përshëndetjet qofshin mbi zotëriun tonë, Muhammed Mustafanë, familjen, shokët dhe tërë pasuesit e tij.

Me anë të këtij shkrimi do të meditojmë për disa detaje dhe shembuj nga kaptina Et-Teube, në të cilën Allahu i Madhërishëm potencoi dhe favorizoi interesat e xhematit mbi interesin e individit.

Ekziston numër i madh i shprehjeve mentale që posedojnë njerëzit e suksesshëm.

Në momentin kur iu shpall, mësuesi i njerëzimit ishte i shtangur ngase nuk dinte të lexonte, as që kishte ide çfarë domethënie kishte një mesazh i tillë. Ishte vetëm i Gjithëdijshmi, Ai që njihte domethënien dhe të ardhmen e këtij adresimi.

Islami e ndërton këndvështrimin vet mbi sistemin e ligjeve hyjnore të cilat Allahu i Madhërishëm i ka vënë në univers, përfshirë këtu natyrën dhe njeriun. Allahu i Madhërishëm ka thënë: “ ... e në ligjin e Allahut kurrë nuk do të hasësh devijim" (Fatir: 43).

Kurani është i bollshëm me dialogje të cilët përpos që na informojnë saktë për ndodhitë e ndryshme historike, ofrojnë fakte të shumta lidhur me marrëdhëniet ndërnjerëzore, duke na ndihmuar që ne drejtë t’i kuptojmë botët në vete dhe rreth nesh dhe që t’i qasemi drejtë.

Allahu nuk na ka krijuar për kotë, nuk na e dha moshën e rinisë krejt vitalitet dhe aftësi e fuqi për të bërë çudira që ta harxhojmë pa mos pasur asnjë dobi dhe pa mos lënë asnjë gjurmë në jetën e njeriut dhe në shoqëri.

Në fjalën hyrëse të tij, duke u drejtuar shërbëtorëve të këqinj të tij, shejtani u tha:

Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit. Falënderimi i takon Allahut, Zotit të botëve, salavati dhe selami qofshin mbi Pejgamberin s.a.v.s..

(Trajtesë krahasuese në mes të së kaluarës së lavdishme dhe dekadencës aktuale)

Para 15 shekujsh, Islami pati trajtuar këtë kategori si pjesë të barabartë të shoqërisë, popujt e tjerë i vrisnin, për shkak të arsyeve banale.

Nocioni “Ashura” është fjalë e gjuhës arabe, që donë të thotë e dhjeta. Me nocionin “ashura” në terminologjinë e islamit nënkuptojmë ditën e dhjetë të muajit Muharrem sipas kalendarit islamik. Se çfarë është vlera e kësaj dite në historinë e islamit gjemë disa transmetime nga Pejgamberi, Sal-lall-llahu alejhi ve sel-leme, që tregojnë se cila është arsyeja që dallon këtë ditë, pra ditën e dhjetë të muajit Muharrem, nga ditët tjera të vitit.

Video

Pjesë nga fjalimi i Myftiut të Kosovës, Naim ef. Tërnava për luftën e UÇK-së

Na ndiqni

Lexoni lajmet më të fundit nga rrjetet tona sociale!