Tema

Mr. Fitim Gërguri

Prim.dr.med.sc. Ali F. Iljazi

Mr. Muhidin Ahmeti

Dr. Bahri Hoxha

Një debat i gjatë ndodhi mes meje dhe mes një ateisti, duke mbajtur veten dhe duke duruar, derisa shoi gjithçka kishte prej shpifjeve dhe me argumente të qarta largoi çdo dyshim që i rridhte.

Mr. Muhidin Ahmeti

Bahri Sejdiu

Përktheu dhe përshtati:
Prim.dr.med.sc. Ali F. Iljazi

Bahri Simnica

Xhuma Emin Abdulaziz
Përktheu: Flamur Sofiu

Muhamed Asadi
Përktheu nga anglishtja: MIMOZA SINANI

Prim.dr.med.sc. Ali F. Iljazi

Intelekti është një dhuratë hyjnore, të cilën Allahu (xh.sh.) u ka dhuruar qenieve njerëzore dhe me të cilën Ai i ka mbinderuar ndaj të gjitha krijesave të tjera të gjalla.

Në kohën e Ibrahimit a.s. njerëzit ishin të përkushtuar-ishin të dhënë pas ndërtimit të tempujve të ndryshëm përmes të cilëve shenjtëronin-adhuronin Diellin dhe planetët e tjerë.

Jemi në ditët e Haxhit, e Haxhi është shtylla e pestë e Islamit, me të cilën Allahu i ka plotësuar ritualet dhe obligimet që duhen zbatuar, që Ai i ka bërë shtylla të Islamit.

Myslimani përmes namazit pesë herë në ditë e drejton fytyrën e vet kah Qabeja e Madhërueshme.

Haxhi është obliguar në vitin e nëntë pas hixhrit, ne vitin e delegacioneve, në të cilin zbriti kaptina Ali Imran, ku ndër të tjera qëndron:

Përktheu dhe përshtati:
Prim.dr.med.sc. Ali F. Iljazi