Familja

Të moshuarit janë pemët e dinjitetit (Maverdi)

Pengesat martesore nuk duhet të ekzistojnë në momentin e lidhjes së martesës, por nëse nuk janë konstatuar në momentin e lidhjes së martesës, martesa mund të lidhet.

Pengesat martesore janë rrethana dhe fakte që nuk duhet të ekzistojnë në momentin e lidhjes së martesës

Argjent Xheladini

LL.M. Argjent Xheladini

Të gjithë ne ëndërrojmë që të kemi fëmijë shembullorë dhe të gjithë ne mundohemi vazhdimisht të ndryshojmë sjelljet e tyre

Një ndër përgjegjësitë që ka njeriu është edhe edukimi i fëmijëve.

Përshtati nga boshnjakishtja:
Prim.dr.med.sc. Ali F. Iljazi

Nermine Kopriva – Jonuzi

Si muslimanë, ne të gjithë e dimë rëndësinë e namazit. Është gjëja e parë për të cilën do të merremi në llogari para Allahut (xh.sh),

Kur’ani thekson se prindërit nga brendia dhe që nga lindja ndiejnë një dashuri dhe ngrohtësi ndaj fëmijëve

Nuk janë vetëm vlerësimi dhe lëvdatat, apo ndrydhja e ndjenjave të fëmijës, ato që përcaktojnë nivelin e besimit të fëmijës tek vetja.

Përgatiti: Prim.dr.med.sc. Ali F. Iljazi

Prim.med.dr.sci. Ali Iljazi

Fëmijët (që nuk kanë arritur moshën e pubertetit) nuk janë të obliguar të agjërojnë.
Mirëpo, prindërit e tyre ose kujdestarët janë fuqishëm të rekomanduar që t’i inkurajojnë ata për të agjëruar disa ditë

Familja është një institucion hyjnor, origjina e të cilit përkon me krijimin e njeriut, ndërsa lloji njerëzor është rezultat i këtij institucioni.

Fëmijët kur lexojnë diçka që e kuptojnë, kënaqen. Ngjarjen që do t'ia sillni, së pari shpjegojani.

Mënyra më e mirë për të transmetuar, ruajtur dhe fiksuar dijen, lajmin, mendimin dhe ndjenjën është duke e shkruar atë... Leximi më i mirë arrihet kur kapim shenjat e vogla të fshehura mes rreshtave...

Dashuria për fëmijët është natyrshmëri tek njeriu. Secili njeri dëshiron të ketë fëmijë.

Mihana Goga-Bekteshi