Familja

Familja kosovare nga dekada në dekadë ka pësuar një ndryshim të madh strukturor dhe filozofik.

Përfitimi dhe dobitë e familjes nga interneti dhe përdorimi i tij janë të pamohueshme, por, në rast shpërdorimi, ai mund të jetë i rrezikshëm dhe me pasoja të mëdha për të, andaj, në vijim, keni disa nga rregullat e përdorimit të duhur të tij:

Dr. Hasan Shemsi Basha

Pyetja nga titulli mund të duket jo e zakonshme dhe e çuditshme për shumicën prej nesh, dhe padyshim do të thoshim: "Natyrisht, shtëpia ime është shtëpi islame!?

Shprehja el-hadanetu, në kuptimin etimologjik do të thotë përkujdesje, edukim, ndërsa në shkencën e fikut, me përkujdesjen dhe edukimin e fëmijës (el-hadanetu) kuptohet: "Edukimi dhe përkujdesja e fëmijës për atë që ka të drejtë të kryej këtë obligim".

Si ndodhë koordinimi mes bashkëshortëve ndaj planifikimit familjar (shtimit të familjes), Ndërhyrja e të afërmve (nënave), në çështjen e koordinimit të familjes, mes bashkëshortëve, Mendimi mbi planifikimin e caktuar, me qëllim të edukatës së pastër.

Burim Bibaj

Fëmijët janë një prej frutave më të rëndësishëm të jetës së kësaj bote. Zhvillimit dhe edukimit të tyre Islami i ka dhënë një dimension tejet të rëndësishëm, Kur’ani dhe sunneti i kanë rregulluar në mënyrë precize marrëdhëniet tona ndaj gjeneratave të cilat na trashëgojnë.

“Dhe mos iu bashkoni amoralitetit në martesë, ky është mëkat i ndyrë dhe rrugë e keqe!” (Israë, 32).

1. Bindja e saj ndaj Krijuesit:

"Përkujto kur popullit të vet Luti i tha: "A punoni të shëmtuarën, që asnjë nga popujt e botës nuk e bëri para jush. Vërtetë, ju të shtyrë nga epshet u afroheni burrave duke i lënë gratë. Po ju jeni populli i shfrenuar". (Kur'an:7:80-81).

Në kohën e tashme të modernizimit dhe në epokën e globalizimit botëror, kemi një obligim të jashtëzakonshëm që në një mënyrë më të mirë të edukojmë dhe të arsimojmë fëmijët tanë kundruall sfidave jetësore që na rrethojnë dhe me të cilat pritet të vëmë kontakte në të ardhmen.

Paralelisht me nxitjen dhe zhvillimin e shprehive higjienike, të punës dhe kulturës së sjelljes, tek fëmijët duhet zhvilluar edhe shprehitë “fetare”.

Edukimi i fëmijës fillon qysh me lindjen e tij. Ai nuk edukohet duke dëgjuar, po duke parë.

Baballarët dhe nënat shpesh ankohen në mosbindjen e fëmijëve të tyre.

Ilir Sopjani

Gjumi është mëshirë nga Zoti i botrave. Allahu thotë: ‘Dhe natën ua bëmë mbulesë (si rrobet). (Kur'an, 78:10)

Nëse fëmijët jetojnë me kritikim, mësohen të ndëshkojnë.

Shënim i përkthyesit. Fjala “bij” është shumësi i fjalës “bir”. Titulli i tekstit e përmbajtja e tij nuk duan të thonë se kemi të bëjmë vetëm me fëmijët meshkuj, duke pasur parasysh se për fëmijën femër kemi “bijë”, por për shkak se shumësi i fëmijëve meshkuj e femra tok ka vetëm një trajtë, e ajo është “bij”. Kjo ishte edhe sa për të mos lënë hapësirë për ngatërrim në mes fjalës “bijë” me “bij”. Gjithsecili që boton këtë shkrim mund të mos e publikojë këtë shënim, në varësi prej asaj se a konsideron se lexuesit e kanë të qartë apo jo.

Familja është një institucion hyjnor, origjina e të cilit përkon me krijimin e njeriut, ndërsa lloji njerëzor është rezultat i këtij institucioni.