Familja

Fëmijët janë një prej frutave më të rëndësishëm të jetës së kësaj bote. Zhvillimit dhe edukimit të tyre Islami i ka dhënë një dimension tejet të rëndësishëm, Kur’ani dhe sunneti i kanë rregulluar në mënyrë precize marrëdhëniet tona ndaj gjeneratave të cilat na trashëgojnë.

“Dhe mos iu bashkoni amoralitetit në martesë, ky është mëkat i ndyrë dhe rrugë e keqe!” (Israë, 32).

1. Bindja e saj ndaj Krijuesit:

"Përkujto kur popullit të vet Luti i tha: "A punoni të shëmtuarën, që asnjë nga popujt e botës nuk e bëri para jush. Vërtetë, ju të shtyrë nga epshet u afroheni burrave duke i lënë gratë. Po ju jeni populli i shfrenuar". (Kur'an:7:80-81).

Në kohën e tashme të modernizimit dhe në epokën e globalizimit botëror, kemi një obligim të jashtëzakonshëm që në një mënyrë më të mirë të edukojmë dhe të arsimojmë fëmijët tanë kundruall sfidave jetësore që na rrethojnë dhe me të cilat pritet të vëmë kontakte në të ardhmen.

Paralelisht me nxitjen dhe zhvillimin e shprehive higjienike, të punës dhe kulturës së sjelljes, tek fëmijët duhet zhvilluar edhe shprehitë “fetare”.

Edukimi i fëmijës fillon qysh me lindjen e tij. Ai nuk edukohet duke dëgjuar, po duke parë.

Baballarët dhe nënat shpesh ankohen në mosbindjen e fëmijëve të tyre.

Ilir Sopjani

Gjumi është mëshirë nga Zoti i botrave. Allahu thotë: ‘Dhe natën ua bëmë mbulesë (si rrobet). (Kur'an, 78:10)

Nëse fëmijët jetojnë me kritikim, mësohen të ndëshkojnë.

Shënim i përkthyesit. Fjala “bij” është shumësi i fjalës “bir”. Titulli i tekstit e përmbajtja e tij nuk duan të thonë se kemi të bëjmë vetëm me fëmijët meshkuj, duke pasur parasysh se për fëmijën femër kemi “bijë”, por për shkak se shumësi i fëmijëve meshkuj e femra tok ka vetëm një trajtë, e ajo është “bij”. Kjo ishte edhe sa për të mos lënë hapësirë për ngatërrim në mes fjalës “bijë” me “bij”. Gjithsecili që boton këtë shkrim mund të mos e publikojë këtë shënim, në varësi prej asaj se a konsideron se lexuesit e kanë të qartë apo jo.

Familja është një institucion hyjnor, origjina e të cilit përkon me krijimin e njeriut, ndërsa lloji njerëzor është rezultat i këtij institucioni.

Para martesës bashkëshortët duhet të dinë disa çështje të rëndësishme, të cilat duhen respektuar më korrektësi në mënyrë që të parandalohen problemet në familjen islame. Prej këtyre përmendim:

“Të drejtat e bashkëshortëve“ është një titull jashtëzakonisht i rëndësishëm, ku rreth kësaj çështje janë shkruar shumë libra, artikuj e kolumne për të shpjeguar të drejtat dhe detyrimet e burrit ndaj gruas dhe detyrimet e gruas ndaj burrit, për të ndihmuar çiftin bashkëshortor të bëjnë një jetë të lumtur bashkëshortore dhe stabile.

Familja është rrjeti më i fuqishëm i marrëdhënieve njerëzore që mund t'u këshillohet njerëzve të zgjedhin. Ky rrjet është në gjendje të shërbejë si një mburojë duke mbuluar anëtarët e tij dhe ofruar atyre një strehë të sigurt.

Alkooli nuk është vetëm një produkt psikotrop, por edhe toksik për organizmin. Te fëmijët të dy elementet luajnë rol thelbësor: psikika dhe trupi i tyre nuk janë gati të përballojnë efektet e alkoolit.

Martesa në Islam është një marrëdhënie e bekuar mes gruas dhe burrit, në të cilën ata fillojnë një udhëtim të gjerë ku do të ketë dashuri, harmoni, bashkëpunim, tolerancë...

Besimtari e falënderon Allahun kur sjell ndër mend krijimin e prindërve të tij, të cilët kanë kaluar aq shumë kohë dhe punë, duke u përkujdesur për të që në çastin kur hapi sytë dhe pa për herë të parë këtë botë.

Islami ndaloi shikimin e grave të huaja, pa marrë parasysh se a bëhet ky shikim me epsh a pa epsh, për arsye se shikimi është ngacmues i epshit, është faktor i cili personin e shpie në amoralitet, për këtë arsye Pejgamberi a.s., atë e quajti “shigjetë nga shigjetat e shejtanit”.

Video

APEL PËR NDIHMË për familjen 6 anëtarëshe nga Demjani, Gjakovë

Na ndiqni

Lexoni lajmet më të fundit nga rrjetet tona sociale!