Mrekullitë e Kur’anit


Në Kur’an, fjala MASHKULL është përmendur 23 herë, po edhe më interesante është se edhe fjala GRUAJA përmendet 23 herë. Nëse i mbledhin këta dy numra del numri 46, i cili përgjigjet me numrin e kromozomeve të çdo njeriu.


Fjala DITA në Kur'an përmendet 365 – herë


Fjala HËNA saktë është përmendur 12 - herë 


Fjala DITËT është përmendur 30-herë


Fjala SHEJTAN është përmendur 88-here


Fjala MELEK poashtu përmendet 88-here


Fjala DUNJAJA dhe AHIRET janë përmendur 115 - herë


Fjala IMAN përmendet 25-herë poashtu edhe MOSBESIM.


Fjala TOKË është përmendur 13-herë, kurse fjala DETI është përmendur 32- herë. Procentualisht kjo është identike me sipërfaqen e tokës dhe detit.


Bërthama e Tokës (qendra e Tokës) përbëhet nga hekuri. Në kohën e të Dërguarit, s. a. v. s. nuk kishin teknologji, nuk kishin mënyrë ta dinë nga se përbëhet Bërthama e tokës, dhe nuk ishte e rëndësishme për ata. Por falë Allahut, duke e shfrytëzuar teknologji të ndryshme e mësuam se bërthama e tokës përbëhet nga hekuri. Ndoshta keni menduar çka ka të çuditshme në këtë?
Kur'ani ka 114-kaptina, gjysma e 114 është 57, e kjo është saktë në mes të Kur'anit. Si quhet kaptina 57 në Kur'an? El-Hadid-hekuri.


Artikulli i kaluar
Historiku i Qabesë
Nuk ka artikull pas ketij.