Tema

Falënderimi për mirësitë është tipar prej tipareve të besimtarit. Ai gjen arsyetime të shumta për ta falënderuar Allahun edhe atëherë kur të tjerët e harrojnë.

Shumë shpesh në Kuranin Kerim janë përmendur shqisat të cilat i janë dhënë njeriut, ndër ta janë edhe dy dritat të cilat janë tepër të vlefshme për jetën njeriut.

Ne, pa dyshim, po jetojmë në një kohë të vështirë, një kohë që i përshkon të gjitha pjesët e globit dhe i prek të gjitha kombet e botës. Prandaj, është e natyrshme që të presim ndryshime të mëdha brenda bashkësisë njerëzore.

Kupto se koprracia (makutëria) është gjë e përbuzur dhe poshtëruese.

Shtatë mendime për virusin covid-19

"Zbukuroni festat (Bajramet) tuaja me tekbire, me tehlile,
me falënderime (tahmide) dhe shenjtërime (takdise)!" (Hadith)

Fjala Zekat në gjuhën arabe e ka kuptimin Rritje. Kjo rritje mund të jetë reale gjersa besimtari e heton rritjen e pasurisë së tij dhe shumimin e saj ose Allahu e bekon pasurin e këtij besimtari dhe ai është i lumtur me atë çfarë i ka dhuruar Allahu dhe i mjafton ajo.

Pejgamberi a.s. thotë: "Kush agjëron Ramazanin me besim (të vërtetë) dhe duke llogaritur (shpërblimin e Allahut), do t’i falen mëkatet e mëhershme të bëra (ndaj Allahut)". "Kush falet në Ramazan me besim (të vërtetë) dhe duke llogaritur (shpërblimin e Allahut), do t’i falen mëkatet e mëhershme të bëra (ndaj Allahut)". "Kush falet (lutet) Natën e Kadrit me besim (të vërtetë) dhe duke llogaritur (shpërblimin e Allahut), do t’i falen mëkatet e mëhershme të bëra (ndaj Allahut)"[1].

Fitr* do të thotë krijim, natyrë, mbyllje e agjërimit, etj. Sadakaja ose lëmosha e fitrit quhet shkurt edhe fitre. Sadakaja e fitrit është një adhurim pasuror (material) që e kanë për detyrë ta zbatojnë muslimanët që zotërojnë pasurinë e quajtur nisab (përveç nevojave të përditshme) si dhe personat që kanë nën kujdestari, të cilët arrijnë bajramin e ramazanit.

Dije që ekzistojnë tre kategori të agjërimit:

Një ndër traditat e vlefshme islame, e trashëguar që nga koha e Pejgamberit (a. s.) dhe e përcjellë brez pas brezi deri në ditët tona, është edhe i’tikafi - qëndrimi dhjetëditor në xhami në pjesën e fundit të Ramazanit.

Muaji i madh i Ramazanit përveq që është muaj i kur’anit, i agjërimit, i natës së madhe të Kadrit, i adhurimit dhe i solidaritetit, është edhe muaj i sakrificës, i luftërave dhe i fitoreve më të mëdha që kanë arritur muslimanët.

Derisa Pejgamberi i Zotit, s.a.v.s., me pikëllim dhe dhimbje të madhe e lëshoi Mekken, All-llahu xh.sh. në rrugëtimin e shpërnguljes i shpalli: „S'ka dyshim se Ai që ta bëri obligim Kur'anin, Ai do të kthejë ty aty kah erdhe. Thuaj: "Zoti im e di më mirë kush është që solli udhëzim të drejtë dhe kush është në humbje të sigurt."

Njerëzve u pëlqen të flasin. Flasin pandërprerë. U pëlqen të dëgjohen e të lavdërohen për atë që flasin, pasi në të folurit e tyre ka mirësi sipas tyre.

Janë të shumta vlerat qytetëruese të cilat në Betejën e Bedrit janë shfaqur si ngjarjet kryesore gjatë asaj beteje, e cila as që ishte e paramenduar nga ushtria myslimane që kishte dalë me qëllim që të ndiqte një transaksion tregtar të kurejshitëve, që vinte nga Shami, nën udhëheqjen e Ebu Sufjanit, - si një tjetër përpjekje për ta rikthyer pasurinë e myslimanëve, të cilën e kishin konfiskuar kurejshitët më herët.

Ebu Hurejre (Allahu qoftë i kënaqur me të!) transmeton se i Dërguari i Allahut (paqja dhe shpëtimi qofshin mbi të!) ka thënë:

"Allahu ju ndihmoi në Bedr, kur ju ishit të paktë në numër dhe të pafuqishëm, andaj frikësojuni Allahut, për të qenë falënderues!"

“O ju që besuat, agjërimi (saum) ju është bërë obligim sikurse që ishte obligim edhe i atyre që ishin para jush, kështu që të bëheni të devotshëm.” (El-Bekare: 183)

...

Video

Pjesë nga fjalimi i Myftiut të Kosovës, Naim ef. Tërnava për luftën e UÇK-së

Na ndiqni

Lexoni lajmet më të fundit nga rrjetet tona sociale!