Shkrime Autoriale

Për përkthimin e Kuranit nga Sherif Ahmeti, mund të themi se ai ishte një mbështetës i përkthimit të domethënieve të Kuranit dhe ishte kundër përkthimit tekstual (të fjalëpërfjalshëm) të Kuranit, duke pasur parasysh se është e pamundur që të ruhet stili i tij artistik duke e bartur në një gjuhë tjetër.

All-llahu i madhërishëm në Kur’anin fisnik urdhëron e thotë: “Vërtet, Ne e krijuam njeriun në vështirësi të njëpasnjëshme” (El Beled, 4)

"Muhamedi është i Dërguari i Allahut ... " (El Fet'h: 29).

“Dhe ik nga lebrosa siç ik nga luani.” (Ahmedi)

Një nga shkaqet që ndikon në rritjen dhe përhapjen e racizmit është edhe mendjemadhësia, arroganca edhe krenaria e tepruar.

Në librin e mirënjohur “Shtatë zakonet e njerëzve më efektivë”, si pikë e dytë përmendet:

Si pasojë e globalizimit dhe e shtrirjes së të mirave (me dhe pa thonjëza) materiale e teknologjike, sot s’ka pothuajse asnjë nga të rinjtë dhe të rejat që nuk e përdorin internetin dhe mediat sociale. Sot madje edhe shumë të moshuar janë bërë thuajse të varur nga përdorimi i telefonave “të mençur”, të cilët të gjithë botën ta sjellin në pëllëmbë të dorës.

Ramazanit, muajit të mirësisë vetëm se ka filluar që t'i prishet tenda dhe t’i përfundojnë ditët e tij, andaj është e natyrshme për ne që të pikëllohemi për ndarjen nga ky muaj dhe të na rrjedhin lotët gjatë lamtumirës se tij.

Te Pejgamberi fisnik s.a.v.s. zbulojmë edhe një dimension interesant si mjek i cili gjithnjë ishte i gatshëm që umetit të tij t’i ofronte këshillë për ta shëruar nga sëmundjet shpirtërore dhe trupore.

“Ai është që i përgjigjet nevojtarit (të mjerit) kur ai e thërret duke ia larguar të keqen e juve ju bëri mbizotërues të tokës. A ka Zot tjetër pos Allahut? Jo, por ju shumë pak përkujtoni”. En-Neml, 62.

Çdo gjë në ekzistencë ka urtësinë dhe vlerën e vet dhe është detyra jonë që ta njohim atë.

Muaji i Ramazanit, sikurse dihet dhe sikurse është theksuar gjithmonë, është muaj i ibadeteve të shumta dhe i ngjarjeve të mëdha, të cilat kanë bërë kthesa në historinë e myslimanëve dhe të njerëzimit mbarë.

Siguroni pasuritë tuaja me dhënien e zekatit” (Hadith)

Allahu i Madhërishëm në Kuranin famëmadh urdhëron e thotë:

Transmetohet nga Ibn Abbasi se Pejgamberi (a. s.), për Mekën, ka thënë: "Nuk ka vend më të bukur se ti, për mua je shumë e dashur! Sikur populli im të mos më kishin dëbuar nga ti, unë kurrë nuk do të kisha jetuar jashtë teje."

Në vitin 622 realizohet hixhreti i Pejgamberit a.s. nga Mekka në Jethrib.

Qëllim nga obligueshmëria e agjërimit dhe ligjësimit të tij nuk janë vetë uria dhe etja, por ajo që pason këtë proces, që është thyerja e epshit, shuarja e shpërthimit të hidhërimit dhe nënshtrimi i shpirtit urdhërues për keq ndaj shpirtit të qetësuar.

Agjërimi i muajit të Ramazanit para se gjithash është një adhurim i përsosur për njeriun nga Allahu xh.xh. Dhe përpjekjet e njeriut si qenie e kanë që të shtrijë urtësitë e tij. Për nga pikëpamja dhe prizmi shpirtërorë e psikologjik njeriu në ketë muaj përfiton shumë ane pozitive.

Mekanizmi antiinflamator i agjërimit

Allahu i Madhërishëm në Kuranin fisnik urdhëron e thotë:
“O ju që besuat, agjërimi ju është bërë obligim sikurse që ishte obligim edhe i atyre që ishin para jush, kështu që të bëheni të devotshëm.

Video

APEL PËR NDIHMË për familjen 6 anëtarëshe nga Demjani, Gjakovë

Na ndiqni

Lexoni lajmet më të fundit nga rrjetet tona sociale!